Last update: 9 May 2016

Woningcorporaties

Strategische trends

  • Focus op kernactiviteiten

    2016 is een belangrijk jaar voor corporaties. In korte tijd moeten ze ingrijpende beslissingen nemen, terwijl de sector volop in beweging is. De focus komt te liggen op goede en betaalbare sociale huurwoningen, de zogenaamde volkshuisvestelijke opgave. De keuzes die hier te maken zijn (beschikbaarheid, kwaliteit duurzaamheid doelgroep en matching), zullen corporaties met gemeenten en huurdersorganisaties moeten maken. De gevolgen van de Woningwet worden in de bedrijfsvoering geïmplementeerd met een langetermijn-doorrekening op verdienmodel en financiële continuïteit.

  • Woningmarkt bekijken op regioniveau

    De verschillen in regionale woningmarkten zijn groot. Een krimpgebied vraagt om een ander beleid dan een overloopgebied. In het eerste is er een overschot aan betaalbare woningen, in het tweede een schreeuwend tekort hieraan. Het beleid vanuit Den Haag lijkt er vooral op te zijn gericht om de sociale voorraad en/of de investeringscapaciteit van corporaties te verkleinen. Dit schuurt met de regionale behoefte: door de verdunning van huishoudens, verdere vergrijzing onder huurders, migranten en (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen is er behoefte aan sociale voorraad.

  • Verduurzaming woningvoorraad

    De afspraken om tot verduurzaming in de huursector te komen, blijven achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van Bouwend Nederland. Verduurzaming blijkt voor veel woningcorporaties nog geen belangrijk agendapunt. Huurders vinden dat vooral de verhuurder verantwoordelijk is voor de kosten en vragen een woonlastenwaarborg bij doorzetting van maatregelen. Corporaties vinden dat huurders zouden moeten meebetalen aan het comfort en energiebesparingsvoordeel dat verduurzaming van de woning met zich meebrengt. Lees meer.

Philip Bokeloh werkt als macro econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Eric Zwaart is Sector Banker Overheid en Onderwijs bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.