Laatste update: 13 april 2017

Pluimveehouderij

De pluimveesector bestaat grofweg uit de twee ketens, legpluimvee en vleespluimvee. De legpluimveeketen heeft de productie van eieren tot doel. In deze keten is het houderij-systeem leidend voor het type ei dat wordt geproduceerd. Kooi, scharrel, vrije uitloop of biologisch. Behalve markttrends hadden wet- en regelgeving de afgelopen jaren stevige invloed op deze dynamiek. Ook in de vleeskuikenketen zijn eieren nodig, namelijk voor de productie van jongen kuikens. Deze kuikens worden vervolgens grootgebracht op gespecialiseerde vleeskuikenbedrijven

Lees meer: Geld voor je eieren of  In concept naar de consument

Algemene prognose

Wereldwijd gaat kip naar verwachting binnen 10 jaar het meest gegeten vlees van alle soorten worden. Dit heeft te maken met de relatief lage prijs van dit efficiënt geproduceerde vlees, maar ook met het feit dat er wereldwijd minder religieuze bezwaren zijn tegen het eten van pluimvee. In Nederland is met name duurzaamheid een belangrijk thema, dit zorgt voor druk op de productie.

 • Meer kippen onder Beter Leven keurmerk


  Al een aantal jaar is er weinig groei in het aantal bedrijven dat actief is in de pluimveehouderij. De schaalvergroting is aan het stagneren, want ook het aantal kippen neemt af. In 2016 daalde het aantal kippen met 1,1%. Het aantal leghennen neemt sterker af (-3,1%), dan het aantal vleeskuikens. In Nederland zal de productie van pluimveevlees verder afnemen, doordat Nederlandse ondernemers zich meer gaan richten op duurzamere varianten van pluimvee waarvoor meer oppervlak per dier nodig is. Uit cijfers van Beter Leven blijkt  dat het aantal vleeskuikens en leghennen dat gehouden wordt onder het beter leven keurmerk sterk is gegroeid.

 • Lage prijzen voor pluimveevlees en eieren

  De prijs van zowel het pluimveevlees als de prijs van eieren is in 2016 gedaald. Belangrijkste oorzaak van de prijsdaling is het hoge aanbod in Europa. Met name in Oost-Europa is de productie van eieren en pluimveevlees toegenomen. De Europese productie zal ook in 2017 nog hoog zijn en dit zorgt voor een blijvende druk op de prijzen. De export speelt een belangrijke rol voor vlees en eieren. Voor eieren is Duitsland een zeer belangrijk exportland, maar voor het pluimveevlees is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke exportmarkt. De gevolgen van de Brexit kunnen vanaf  in 2018 een rol gaan spelen voor de export van pluimveevlees.

 • Opbrengst eieren afgenomen


  De lagere prijzen in 2016 voor pluimveevlees werd gecompenseerd door daling van de kosten van voer en eendagskuikens. Hierdoor steeg de voerwinst voor reguliere bedrijven.  De opbrengsten voor eieren nam met gemiddeld 4,9% af maar de variatie in resultaten tussen de verschillende houderijsystemen verschilt sterk. Behalve op voliëre bedrijven nam de voerwinst op de meeste bedrijven toe. Voor de komende jaren geldt dat supermarkten zich richten op het verduurzamen van hun aanbod, wat zal leiden tot verdere groei van deze markt.  Voor 2017 verwacht ABN AMRO stabilisering van de markt voor pluimveevlees waarbij de export van minder edele kipdelen belangrijk is voor het totaalrendement in de keten. In de legsector verwachten we prijsdruk in de markt voor kolonie eieren, stabilisatie in scharrel en toename van vraag en prijs in het biologische en vrije uitloop segment.

Strategische trends

 • Concepten met een goed verhaal achter het product

  Consumenten zoeken steeds meer naar vlees of eieren met een goed verhaal. Door de vraag naar herkomst, dierenwelzijn en smaak maken vleesconcepten als Goed Nest Kip, Nieuwe Standaard Kip, beter leven-ster kip en biologische kip een sterke opmars door. Bij eieren zie je deze trend terug in vrije uitloop- en biologische eieren. De productie vindt veelal plaats in vraag gestuurde ketens. De verbinding tussen boer en consument is daarbij een speerpunt.

 • Kip en ei in opmars

  Er wordt meer kip en ei gegeten door de veranderende samenstelling van de bevolking in
  Noordwest-Europa, het gezondheidsimago en ook de lage prijs in een tijd van beperkte koopkracht. Dit zorgt ervoor dat de kip- en eierconsumptie per persoon in Europa stijgt. Door in te spelen op bovenstaande consumententrends ontstaan mogelijkheden voor verdere groei.

 • Investeren in zorgvuldige pluimveehouderij

  De groei van de totale Nederlandse veestapel zorgt ook voor stijgende kosten in de pluimveehouderij. Ondernemers betalen meer voor mestafzet, milieubelasting, vergunningen en dierrechten. Het belang van hoge productiviteit en lagere kosten is daarom groot. Pluimveehouders investeren in mestverwerking en digitalisering van voer-, klimaat- en administratiesystemen. Deze slimme systemen ondersteunen een zorgvuldige en duurzame pluimveehouderij.

Pierre Berntsen is Directeur Agrarische Bedrijven. Zijn focus ligt op strategie en bedrijfsvoering in de sector. Nadia Menkveld werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Agrifoodsector.