Laatste update: 6 maart 2019

Ingenieursbureaus

Ingenieursbureaus adviseren, ontwerpen, verrichten haalbaarheidsstudies, berekenen en begeleiden plannen op terreinen als bouw, installatietechniek, milieutechniek, machinebouw en procestechniek. Ingenieurs zijn vooral actief in de grond-, water- en wegenbouw, installatiesector en industrie. 84% van de ingenieursbureaus heeft maar 1 werknemer in dienst, maar een gering aantal grote, internationaal opererende bureaus domineert de ingenieursbranche.

Strategische trends

  • Verder met verduurzaming

    Duurzaamheid is ook voor de bouwsector belangrijker dan ooit. En het gaat niet minder worden. Duurzaamheid gaat zowel over energie, CO2 reductie en klimaatverandering als over leefbare steden, gezondheid, arbeidsomstandigheden en gebruikscomfort. Op alle fronten zijn creatieve ingenieurs en adviseurs nodig om de noodzakelijke impuls te ondersteunen. Duurzaamheid gaat ook over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Die transitie gaat ook veel vergen én opleveren voor de advies en ingenieursbureaus. Lees hier meer over de circulaire economie.

  • Specialiseren of generaliseren

    Steeds meer ingenieursbureaus worden grote, internationale spelers die zich richten op grootschalige projecten en/of een portefeuillebenadering hanteren. Leading thema’s voor de grote Nederlandse ingenieursbureaus zijn: design, urban development (grootstedelijke ontwikkeling en infra), energietransitie/verduurzaming, waterhuishouding en offshore. De middelgrote bureaus met ongeveer 100 fte treden vaak op als ketenpartner op projectniveau met een grote bouwaannemer of met de opdrachtgever (publiek en privaat). Vaak hebben deze partijen hun eigen ingenieursafdelingen ingekrompen of afgestoten, waardoor ze afhankelijk zijn van kennisinkoop. Bij voorkeur integraal, bij één loket.

  • Verschuiving in de keten, verschuiving in verantwoordelijkheid

    In een complexere wereld met meer mogelijkheden én risico’s, wordt de rol van ingenieursbureaus steeds belangrijker voor opdrachtgevers. Zekerheid is voor veel opdrachtgevers essentieel: ‘better safe than sorry’. Ingenieursbureaus spelen hierop in met vergaande ontwikkeling en integratie van hun kennis en kunde. De grotere opdrachtgevers verwachten ook tactisch en strategisch advies. Het verdienmodel gaat steeds vaker van betaling op urenbasis naar een fixed fee. Dit biedt de kans om integraal en langjarig betrokken te zijn. Die kansen bevatten ook nieuwe verantwoordelijkheden én risico’s voor ingenieurs.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.