Nationaal groeifonds een stap dichterbij

door: Nora Neuteboom , Jolien van den Ende

  • Het Groeifonds bevat EUR 20 miljard voor een periode van 5 jaar – 0.5% van het totale bbp per jaar
  • Overheid stuurt op hogere bbp-groei, niet op een hogere bredere welvaartsmaatstaf
  • Financiering groeifonds valt in het niets in vergelijking met de financieringsbehoefte voor 2020 van EUR 138,8 miljard
  • De jaren daarna zal het groeifonds gemiddeld het beroep op de kapitaalmarkt met ongeveer 10% verhogen
200910-ABN-AMRO-Nationaal-groeifonds-stap-dichterbij.pdf (153 KB)
Download

Deze week heeft het kabinet de plannen voor het Nationaal Groeifonds aangekondigd. Het Groeifonds bevat EUR 20 miljard voor een periode van 5 jaar, dat is ongeveer EUR 4 miljard (0.5% van het totale bbp) per jaar. Het fonds richt zich nadrukkelijk op investeringen met een publiek belang die ten dienste staan van het verdienvermogen (structureel bbp) van Nederland, maar waarop geen voldoende privaat rendement kan worden behaald. Vooral binnen (1) kennisontwikkeling, (2) research & development (R&D) en innovatie en (3) infrastructuur liggen kansen om de productiviteit te verhogen, aldus minister Hoekstra en minister Wiebes. Het viel op dat de overheid aanstuurt op een hoger structurele lange termijn groei, gemeten door het bbp, terwijl juist projecten in innovatie en kennis een bredere welvaartmaatstaf dienen. Vooralsnog geeft de kamerbrief over de vormgeving van het fonds weinig informatie over welke projecten hier precies voor in aanmerking komen.

Groeifonds is bedoeld voor de lange termijn, niet om Nederland uit de crisis te helpen

In de vervolgbrief op de groeistrategie, die in het najaar van 2020 naar de Kamer gaat, worden de details ingevuld en zal er meer duidelijkheid worden gegeven over de specifieke selectiecriteria. Dit fonds is dan ook niet bedoeld om de Nederlandse economie uit de coronacrisis te helpen, maar om de Nederlandse economie op lange termijn op een hogere groeivoet te zetten. Voordat projecten worden goedgekeurd gaat het eerst door een uitgebreide beoordelingsproces, zodat een integrale afweging van alle projecten plaats kan vinden. We verwachten dan ook dat de eerste investeringsimpuls (van ongeveer een miljard) in Q4 2021 effect zal sorteren. Ter vergelijking, de totale overheidsinvesteringen in het eerste kwartaal van dit jaar was EUR 7,2 miljard. In 2022 verwachten we een extra investeringsimpuls van rond de EUR 5 miljard vanuit het fonds. Dat is een forse investeringsimpuls, gemiddeld zo’n 20% van de totale overheidsinvesteringen die de regering de afgelopen jaren deed.

Financiering groeifonds valt in het niets in vergelijking met de financieringsbehoefte voor 2020

Het Nationaal Groeifonds verhoogt de Nederlandse financieringsbehoeften met EUR 20 miljard in de komende jaren. Gezien de huidige economische omstandigheden acht het kabinet het onverstandig om te bezuinigen, daarom worden de geraamde uitgaven ten laste van het saldo gelegd. Dit betekent dat de impact van het Nationaal Groeifonds op de Nederlandse financieringsbehoefte gemiddeld genomen ongeveer EUR 4 miljard per jaar bedraagt voor de komende vijf jaren. Het geld voor het fonds wordt pas opgehaald als het is toegekend aan een project. Op basis hiervan verwachten we dat in 2021 ongeveer EUR 1 miljard nodig is en de jaren er na meer. Na deze periode wordt het Nationaal Groeifonds geëvalueerd en is een nieuwe tranche mogelijk. In vergelijking met de huidige Nederlandse financieringsbehoefte voor 2020 van EUR 138,8 miljard is de impact van het Nationaal Groeifonds op de financieringsbehoefte beperkt (Kwartaalbericht en uitgiftekalender Q3). Echter is de huidige financieringsbehoefte de grootste ooit, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Dit komt met name door de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het licht van de corona crisis.

De jaren daarna zal het Groeifonds gemiddeld het beroep op de kapitaalmarkt met ongeveer 10% verhogen

Bovendien verwachten we, vanwege het lange termijn karakter van het Nationaal Groeifonds, dat het fonds wordt gefinancierd op de kapitaalmarkt (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Van 2003 tot 2020 heeft de Nederlandse staat ongeveer EUR 39 miljard per jaar gefinancierd op de kapitaalmarkt, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Dit betekent dat het Nationaal Groeifonds gemiddeld genomen het beroep op de kapitaalmarkt met ongeveer 10% verhoogt in de komende jaren. Gegeven de hoge kredietwaardigheid van Nederland, dat gekenmerkt wordt door een AAA rating, verwachten wij dat de Nederlandse staat kan blijven lenen tegen gunstige voorwaarden. Momenteel ontvangen beleggers dan ook een negatief rendement op Nederlandse staatsobligaties tot en met 30 jaar.