Liquiditeit in akkerbouw in 2019 hoger dan in droog jaar 2018

door: Jan de Ruyter

Aan het eind van het derde kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 16.000 euro. Dit is bijna 13.000 euro hoger dan een jaar eerder, de daling in het tweede kwartaal was even groot als in 2018. In het derde kwartaal 2019 was de stand op de rekening-courant meer dan 19.000 euro lager dan aan het eind van het tweede kwartaal. De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de ontvangsten en betalingen. Neveninkomsten en priv├ę-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.

Het derde kwartaal laat gewoonlijk een daling van de liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven zien, doordat de gewasopbrengsten laag zijn en wel kosten gemaakt worden voor de teelt en oogst. Ook 2019 wijkt hier niet van af. De afschrijvingen op de rekening courant waren 20.000 euro hoger dan de bijschrijvingen. De inkomsten uit de verkoop van gewassen lag hoger dan in het tweede kwartaal. Daartegenover stonden ook hogere uitgaven voor investeringen, die deels zijn mogelijk gemaakt door extra leningen aan te trekken. Per saldo is er in het derde kwartaal meer afgelost dan in 2018 op leningen.

De oogst 2018 is, in het derde kwartaal van 2019, volledig verwerkt en uitbetaald. Het lijkt erop dat de lagere kg opbrengsten gecompenseerd zijn door de hogere prijzen. Er is in 2019 meer betaald voor werk door derden, beregening en energie. De toegerekende kosten waren lager. Door grote regionale verschillen in de weersomstandigheden, beschikbaarheid en kwaliteit van water is de liquiditeitsontwikkeling tussen bedrijven zeer verschillend.


In alle maanden van het derde kwartaal waren de totale afschrijvingen hoger dan het jaar ervoor. De bijschrijvingen waren in juli 2019 hoger dan het jaar ervoor door hogere gewasopbrengsten en door het aangaan van leningen. In september 2019 waren de hogere bijschrijvingen vooral het gevolg van hogere leningen.

Vooruitzichten: oogstomstandigheden kunnen grote impact hebben op prijs en productie

De producties van de belangrijke akkerbouwgewassen liggen in 2019 zo rond het meerjaarsgemiddelde. Dat betekent een hogere productie dan het uitzonderlijke droge jaar 2018. De prijzen voor de oogst van 2018 waren voor gewassen als poot- en consumptieaardappelen en uien hoog. Door de hogere productie van dit jaar zullen de prijzen dalen, maar lijken nog wel van behoorlijk niveau. De prijs voor suiker is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen, maar het is de vraag of dat al tot uiting gaat komen in de uitbetalingsprijzen over het lopende seizoen 2019/2020. Na oktober zal de stand van de liquiditeit naar verwachting verbeteren door de uitbetaling van geleverde producten. Door verschillen in regenval tussen verschillende gebieden zal ook de komende maanden de variatie tussen bedrijven weer behoorlijk zijn.

Eind oktober moet in Nederland nog een record areaal consumptieaardappelen geoogst worden. Hierbij loopt Nederland achter bij de rest van Europa. Door de regenval van de afgelopen weken zijn veel percelen nog niet geschikt om te rooien. De onzekerheid rond de aardappeloogst drijft de termijn noteringen omhoog. De termijnmarkt prijzen lopen achter op 2018 en 2016 maar wel ruim boven de slechte prijzen van 2017.

De kosten voor het huidige teeltseizoen zullen gespreid betaald worden en de verwachting is dat de investeringen beperkt zullen blijven. De kaspositie zal in Q4 verbeteren door de verkoop van producten en de uitkering van de betalingsrechten door RVO .

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research. Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.