Headlines | De financiële gevolgen van een veranderend klimaat

door: Arnold Mulder

Foto Shutterstock

 

 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderzoekt per land en per sector de gevolgen van klimaatvraagstukken op de wereldwijde financiële markten. Klimaatverandering zorgt voor financiële risico’s, zowel op korte als lange termijn, zo betoogt het instituut. “We zijn bezig met de prijsbepaling van klimaatrisico’s en in hoeverre deze wordt ingeprijsd op aandelen- en obligatiemarkten”, zegt IMF-econoom Thobias Adrian. 

Insight:
Het inprijzen van de risico’s die voortkomen uit klimaatverandering is belangrijk. Gebeurt dit niet, dan zouden beleggers, pensioenfondsen en verzekeraars onverwachts grote verliezen kunnen lijden. Net als het IMF zijn ook banken, waaronder ABN AMRO, actief bezig met het inschatten van klimaatrisico. Inprijzen van dit risico is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Klimaatrisico’s doen zich namelijk voor in diverse gedaanten die bovendien elk een ander effect kunnen hebben op bedrijven.

Allereerst bestaat klimaatrisico uit regelgevingsrisico: overheden komen met steeds meer wetten en regels die uitstoot van broeikasgassen moet beperken. Per continent, land, provincie en gemeente kunnen die regels bovendien verschillen. Waar Frankrijk in het verleden bijvoorbeeld vol inzette op kernenergie, leunde Nederland juist zwaar op aardgas. Beide landen bewandelden hun eigen route. Voor de huidige ingezette energietransitie maken landen opnieuw hun eigen keuzes, waardoor een eenduidig beleid lastig is na te streven.

Ten tweede bestaat klimaatrisico uit substitutierisico: door veranderende voorkeuren of technologische vooruitgang kunnen toeleveranciers of klanten van een bedrijf ineens wegvallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor garagebedrijven, waarvan hun bestaansrecht onzeker wordt nu het wagenpark in toenemende mate uit elektrische auto’s bestaat. In elektrische auto’s zitten immers nauwelijks nog bewegende delen die reparatie behoeven. Dit leidt tegelijk weer tot een nieuwe industrie, zoals bedrijven die batterijen onderhouden of vervangen.

Tenslotte bestaat klimaatrisico uit fysieke risico’s, bijvoorbeeld overstromingen, droogte en tornado’s. Hoe minder regeringen er door middel van regelgeving in slagen om de uitstoot te beperken (regelgevingsrisico) hoe hoger de fysieke risico’s. Net als regelgevingsrisico zijn fysieke risico’s sterk plaatsgebonden. Zo zal vooral het westen van Nederland te maken krijgen met een hoger overstromingsrisico, terwijl het oosten van het land mogelijk te maken krijgt met meer droogte. Waar regelgevingsrisico al groot is op korte termijn, spelen de fysieke risico’s juist op langere termijn. Hoe schat een belegger dergelijke risico’s op de juiste manier in?

Kortom, klimaatrisico inschatten en vertalen naar juiste koersen van aandelen en obligaties is bepaald geen gemakkelijke opgave. Het is daarom een goede zaak dat steeds meer beleggers, bedrijven en instituten klimaatrisico onderkennen en trachten te kwantificeren.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: