Headlines | Oplossing woningbouw na stikstof-uitspraak nog ver weg

door: Madeline Buijs

Foto: Shutterstock

 

 

 

Op 13 september stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken na de stikstof-uitspraak van de Raad van State (RvS) in mei van dit jaar. In de brief geeft zij meer duidelijkheid over de projecten die door de uitspraak worden geraakt en geeft zij aan wat het plan van aanpak is rondom de stikstofproblematiek.

Insight:
In een recente analyse van ABN AMRO is al gewezen op een aantal grote projecten die worden geraakt door de stikstofuitspraak. Zo kunnen veertig projecten van het Ministerie van Defensie voorlopig niet doorgaan en zijn veel grote infraprojecten onzeker geworden, net als een aantal hoogwaterbeschermingsprogramma’s, spoorprojecten en de bouw van windparken op zee.

De situatie in de woningbouw was echter nog onduidelijk, omdat de lokale overheden daarover de regie hebben. Ook zij hebben nu een inventarisatie gemaakt van projecten waarop de uitspraak van invloed is. De situatie is schrijnend. Voorlopig kunnen 9375 tot 10.275 woningprojecten niet doorgaan. Bovendien staan nog eens 2.045 tot 2.215 projecten voor bedrijventerreinen op de tocht, net als de bouw van 150 tot 175 kantoren en 275 tot 300 winkels.

Uit de kamerbrief blijkt dat de minister tracht om uit deze impasse te komen. Een eerste oplossing moet komen van de zogenoemde AERIUS-calculator, die sinds kort weer online is. Met deze rekentool kan de stikstofuitstoot van een project worden berekend. De rekentool is aangepast op basis van de uitspraak van de RvS. Daarmee kunnen in ieder geval die projecten doorgang vinden, waarvan blijkt dat deze niet leiden tot extra stikstofuitstoot. In die gevallen is namelijk geen toestemming nodig. Naar verwachting zijn dit echter vooral kleine projecten die weinig zoden aan de dijk zetten.

De minister geeft verder aan dat de ADC[1]-toets in de toekomst enige verlichting kan bieden. Daarbij kunnen als ‘dwingend’ beoordeelde projecten toch doorgaan, mits er geen alternatief voorhanden is en de schade aan de natuur gecompenseerd wordt. Opvallend is dat de minister verwijst naar twee wegenprojecten waarbij de ADC-toets succesvol is toegepast: de aanleg van de Blankenburgverbinding bij Rotterdam en een wegverbreding bij Veldhoven. Daarmee lijkt zij te suggereren dat dit de geëigende manier wordt om toestemming voor wegenprojecten te krijgen. Voorlopig staat de toets echter in de ijskast. Eerst is het wachten op het adviescollege onder leiding van oud-minister Remkes dat voorstellen zal doen over de verdere aanpak naar aanleiding van de stikstof-uitspraak.

Met geen woord wordt in de kamerbrief gerept over de grote woningbouwprojecten die nu in de knel zijn gekomen. Zoals al in het rapport van ABN AMRO werd aangegeven, is de ADC-toets voor veel woningbouwprojecten niet te gebruiken omdat een ‘dwingende reden’ hierbij doorgaans lastig is aan te voeren. Voor de woningbouw moet dus naar andere oplossingen worden gezocht. De hoop bestaat dat het adviescollege-Remkes ook hier met alternatieven komt.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie:

 

[1] Bij de ADC-toets moet worden gekeken of er alternatieve (A) oplossingen zijn. Is er een alternatief dat tot minder stikstofuitstoot leidt, dan moet dit worden gekozen. Als er geen alternatief is, moet worden bepaald of er een dwingende (D) reden is van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aspecten. Als er zo’n reden is, dan kan een project in beginsel doorgang vinden, maar moeten tegelijkertijd compenserende (C) maatregelen worden genomen om de toegenomen stikstofuitstoot te compenseren.