Liquiditeitspositie melkveebedrijven laat verdere verbetering zien

door: Jan de Ruyter

De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich over de eerste 3 maanden van 2019 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018. Na oktober 2018 werd de kentering al zichtbaar. Ondanks de dalende melkprijs nam het saldo op de rekening-courant toe doordat de melkopbrengsten in januari door extra betalingen over het voorgaande jaar, zoals premies voor verduurzaming en weidegang, altijd hoger zijn. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau.

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Overschrijvingen van en naar een spaarrekening worden buiten beschouwing gelaten. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn wel in het saldo verwerkt.

De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2019 uit op 7.000 euro. Dit is een stijging van 10.600 euro ten opzichte van de stand aan het eind van 2018, maar 10.000 euro lager dan de stand een jaar eerder. De daling op jaarbasis kwam vooral door lagere inkomsten uit melk en zuivel. De laatste maand van het eerste kwartaal stond de rekening-courant positie onder druk doordat de investeringen en de toegerekende kosten toenamen. Een deel van de extra aflossingen bestaat uit aflossing van de aankoop van fosfaatrechten waarvan de aflossing in het eerste kwartaal van 2019 is gestart.

Melkproductie en prijzen

Aan het begin van 2019 stegen de boterprijzen iets maar liggen half april weer op het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen in 2019 bijna 20% onder die van gemiddeld 2018. De magere melkpoederprijzen zijn na half september met circa 4% minder gedaald dan de boterprijzen. Begin 2019 laten de melkpoederprijzen een stijgende tendens zien. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10% boven het gemiddelde van 2018. Zowel in Europa als in andere belangrijke zuivelproducerende landen werd er in 2018 meer melk geproduceerd (behalve in Australië en Rusland). In Nederland is de melkaanvoer in 2018 met 3% afgenomen. In 2019 zet deze tendens zich voort.

Vooruitzichten voor de rest van het jaar

Het is onduidelijk of de naweeën van de droogte van 2018 dit voorjaar nog gaan doorwerken. De temperatuur is goed zodat de grasgroei al vroeg op gang is gekomen. De afgelopen winter (behalve de eerste helft van maart) is wel vrij droog verlopen en dit zou op termijn kunnen leiden tot een tekort aan ruwvoer, mede doordat de ruwvoervoorraden uit voorgaande jaren extra zijn aangewend vanwege de droogte in 2018. Sinds het begin van het jaar is de Global Dairy Trade prijsindex met bijna 20% gestegen en ligt hiermee op het niveau van zomer 2017 die zich kenmerkte door een sterke stijging van de melkprijs. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer.

 

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom (melkprijs en saldo) verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Voor vragen of opmerkingen over deze liquiditeitsmonitor of over de achtergronden kunt u contact opnemen met  Harm Folkers, ABN AMRO 06 10 15 16 04 of met  Harold van der Meulen, Wageningen Economic Research, 0317 484 436.