Gemiddelde liquiditeitspositie in de akkerbouw blijft goed

door: Jan de Ruyter

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 54.000 euro. Dit is ruimschoots meer dan een jaar eerder. De waarde liep vooral op door inkomsten voor de verkoop van gewassen voor gemiddeld betere prijzen als in 2018 . Tevens werden er premies van RVO uitbetaald.

In het eerste kwartaal van 2019 is er per saldo ruim 17.000 euro bijgeschreven op de rekening-courant. Dit is meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Mogelijk is door de gemiddeld kleine oogst van 2018 in combinatie met hoge marktprijzen een deel van de producten vroeger afgezet dan anders, waardoor de opbrengsten van de gewassen eerder zijn gerealiseerd. De toegerekende kosten namen af.
In deze weergave worden overschrijvingen van en naar een spaarrekening buiten beschouwing gelaten. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn wel in het saldo verwerkt..

Bij- en afschrijvingen nemen toe

Zowel de bij- als de afschrijvingen waren in het eerste kwartaal 2019 hoger dan in de vergelijkbare periode in 2018. In de bijschrijvingen in maart 2019 is ook het effect te zien van de opbrengsten van gewassen. In deze maand werd beduidend meer ontvangen voor gewassen dan in maart in het jaar ervoor. Daartegenover stond ook dat er in maart fors werd afgelost. Mede hierdoor waren de gemiddelde afschrijvingen hoger waren dan een jaar eerder. Zowel hogere leningen als hogere aflossingen kan een indicatie zijn van de grote verschillen in liquiditeit tussen bedrijven als gevolg van de droogte in 2018. Enerzijds zijn er bedrijven met een redelijke oogst die voor hoge marktprijzen kon worden verkocht en anderzijds zijn er bedrijven met een kleine oogst met mogelijk lage contractprijzen.

Vooruitzichten

In voorgaande jaren was de stand van de rekening-courant aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer gelijk aan de stand van het tweede kwartaal. Verwacht wordt dat er dit jaar sprake zal zijn van een lagere stand aan het eind van het tweede kwartaal. Bedrijven met een lage productie in 2018, hebben waarschijnlijk al een groter deel van de gewassen verkocht dan anders. Hierdoor zal een langere periode zonder inkomsten moeten worden overbrugd. Daarnaast werkt de droogte van vorig jaar nog door in lagere grondwaterstanden en kent het eerste kwartaal van 2019 al een vroeg neerslagtekort. Het nieuwe zaai- en pootseizoen is vroeg begonnen, vanwege de droge omstandigheden wordt er al vroeg beregend. De daaruit voortvloeiende hogere dieselkosten en de lagere inkomsten van verkoop van gewassen zullen de liquiditeit dit voorjaar, naar verwachting, drukken. Het is aan te raden om bij verwachte liquiditeitstekorten vroegtijdig contact met uw bank op te nemen.

 

Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Voor vragen of opmerkingen over deze liquiditeitsmonitor of over de achtergronden kunt u contact opnemen met  Jan de Ruyter, ABN AMRO 06 13 57 92 46 of met  Harold van der Meulen, Wageningen Economic Research, 0317 484 436.