Detacheringsbranche in beeld

door: Kasper Buiting

De detacheringsbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. De bureaus zorgen met de werknemers die zij detacheren voor de benodigde flexibiliteit in het segment van hoger opgeleiden.
In opdracht van de ABU, PwC en ABN AMRO heeft onderzoeksbureau Panteia de branche in kaart gebracht. Het is voor het eerst dat er zo diepgravend en uitgebreid onderzoek is gedaan naar detacheringsbureaus en hun rol op de Nederlandse arbeidsmarkt.

ABN-AMRO-ABU-en-PwC-Executive-summary-De-detacheringsbranche-in-beeld-.pdf (2 MB)
Download

Op dit moment is 1,6% van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam als gedetacheerde. Met name in de sectoren industrie, zakelijke dienstverlening, bouw/infra en overheid worden ze veel ingezet. De belangrijkste redenen om gedetacheerden in te huren zijn dat ze flexibel, veelal jong en hoogopgeleid zijn. Ze kunnen direct en tijdelijk worden ingezet en hun vaak specialistische kennis is bovendien up-to-date, mede doordat ze via het detacheringsbureau de beschikking hebben over een zeer hoog opleidingsbudget. Met de technologische, economische en maatschappelijke veranderingen in het vooruitzicht zal de detacheringsbranche in de toekomst verder aan belang winnen. Flexibiliteit en het snel kunnen inspelen op deze veranderingen wordt steeds belangrijker voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Uitdagingen voor de detacheringsbranche
De branche staat echter ook voor uitdagingen zoals nieuwe regelgeving, een oplopend tekort aan personeel en een toenemende kloof tussen opleidingen en gevraagde vaardigheden. Bovendien verandert de context van werk en verandert het arbeidsmarktlandschap door nieuwe ICT-toepassingen drastisch.
Detacheringsbureaus en gedetacheerden zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse arbeidsmarkt. Iedereen heeft wel te maken met detachering; veel mensen hebben ooit detacheringswerk gedaan en bij veel bedrijven zijn gedetacheerden werkzaam. Toch is detachering nog steeds een relatief onbekend fenomeen. In de bedrijfsindeling die de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruiken komt het woord ‘detachering’ niet voor.

Detacheringsbranche in beeld
Ondanks het grote aantal gedetacheerden en de vele bedrijven die ze inhuren, is er tot voor kort nooit serieus onderzoek gedaan naar deze tak van HR-services. Onderzoeksbureau Panteia heeft daar in 2018, in opdracht van PricewaterhouseCoopers (PwC), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en ABN AMRO, verandering in gebracht. Wat is detachering? Hoeveel gedetacheerden zijn er nu werkelijk? Welke rol spelen gedetacheerden? Wat zijn de kenmerken van de detacheringsbureaus? Wat maakt detacheringsbureaus en gedetacheerden uniek? Welke uitdagingen kennen ze? Hoe ziet hun toekomst eruit?

Op deze vragen wordt in het onderzoek ingegaan. Er zijn 227 van de naar schatting 638 actieve detacheringsbureaus telefonisch geïnterviewd. Daarmee is het onderzoek representatief voor de gehele detacheringsmarkt. De belangrijkste resultaten en bevindingen worden in de executive summary gedeeld, waarmee het belang en de rol van deze cruciale speler op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht

Meer weten?
Lees de executive summary : Detacheringsbranche in beeld (zie link boven)
Bent u geïnteresseerd in het volledige rapport? Neem dan contact op met Kasper Buiting:  kasper.buiting@nl.abnamro.com