Droogte zorgt voor lagere productie en hogere prijzen

door: Nadia Menkveld , Pierre Berntsen , Jan de Ruyter

Na een stijging in het eerste kwartaal, is de liquiditeitspositie van akkerbouwers in het tweede kwartaal van dit jaar gestabiliseerd. Het gemiddelde saldo op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven bleef daarmee net onder het niveau van EUR 40.000.

 De gemiddelde stand van de rekening courant van akkerbouwbedrijven komt uit op EUR 38.000. Bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden (EUR 20.700) en ook wat hoger dan vorig kwartaal (EUR 36.000). Hoewel de opbrengstprijzen lager zijn, blijft de liquiditeitspositie dus hoog. Een mogelijke verklaring is dat kosten van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen vaak pas aan het einde van het jaar worden betaald dan wel verrekend met de verkoop van de producten. We verwachten dat de liquiditeit zich de komende maanden negatief ontwikkelt. De kosten blijven immers doorlopen terwijl er nog beperkt opbrengsten uit gewasverkoop tegenover staan. De meeste opbrengsten vallen in het vierde kwartaal.

Figuur: De kaspositie van akkerbouwbedrijven stabiliseert vlak onder 40.000 euro.

Bron: Bedrijveninformatienet, Wageningen Economic Research

Wat verder in het jaar zullen de uitzonderlijke weersomstandigheden een rol spelen in de liquiditeitspositie van de akkerbouwers.  Allereerst komt, door het late voorjaar en de droge periode, het oogstseizoen later op gang. Ten tweede zal door de uitzonderlijke droge weersomstandigheden de productie tegenvallen. In Noordwest Europa heeft de droogte al zijn sporen nagelaten. MARS, de monitoring dienst van de EU, heeft de verwachtingen over de productie van tarwe dit jaar met 3,5% naar beneden bijgesteld. Met name Duitsland, een van de grootste tarweproducenten in Europa, heeft last van de droogte. In combinatie met een lagere productie in Rusland, zorgde dit al voor flink hogere tarweprijzen. Bij aanhoudende droogte zullen ook de prijzen voor aardappelen en uien flink stijgen.

Droogte zorgt voor nog grotere verschillen tussen akkerbouwbedrijven

Niet alle bedrijven profiteren van de hogere prijzen. Bedrijven die goed kunnen beregenen kunnen de productiedaling beperken en zullen vooral profiteren. Maar ook de wijze waarop men de producten afzet is van belang. Zo zullen bij aardappels de contracttelers het minste profijt hebben van de hogere prijzen. Vrije aardappelen daarentegen zullen wel tegen een hogere prijs afgezet kunnen worden. Dit kan voor grote verschillen tussen bedrijven zorgen. De kosten voor beregening zullen dit jaar hoog zijn terwijl die voor gewasbeschermingsmiddelen lager uitvallen.

 

Er zijn grote verschillen tussen akkerbouwbedrijven, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in bouwplan en momenten waarop de inkomsten en uitgaven vallen. Voor nadere informatie over deze liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agrifirm en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Voor vragen of opmerkingen over deze liquiditeitsmonitor of over de achtergronden kunt u contact opnemen met  Pierre Berntsen, ABN AMRO 06 51 30 18 77 of met Yvonne Fernhout, Wageningen Economic Research, 06 53 58 71 90.