China Focus – Groei stabiel, risico’s handel blijven

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Evenals in vorige twee kwartalen blijft officiële groei in eerste kwartaal 6,8%
  • We verwachten hervatting geleidelijke groeivertraging in komende kwartalen
  • Toenemende handelsfricties met de VS belangrijkste risico
  • Retoriek VS laait weer iets op na publicatie halfjaarlijkse valutarapport
  • We verwachten niet dat alle uitgesproken dreigingen ook worden ingevoerd
  • Na vertraging in 2017, toont vastgoedmarkt stabilisatie in eerste kwartaal
  • Groei invoer en uitvoer blijft sterk in 1e kwartaal, enige vertraging verwacht
180417-China-Focus.pdf (293 KB)
Download

Groei blijft 6,8% in het eerste kwartaal, hervatting geleidelijke vertraging verwacht

De Chinese economie is 2018 sterk gestart, ondanks tegenwind vanwege het voort-gezette beleid van gerichte verkrapping en toenemende risico’s uit hoofde van protectionisme. De officiële BBP-groei kwam in het eerste kwartaal uit op 6,8% j-o-j en bleef daarmee op hetzelfde niveau als in de twee voorafgaande kwartalen. De groei werd gesteund door de consumptie, met het consumentenvertrouwen op een vijfentwintigjaars hoogtepunt. De externe vraag bleek ook solide; toenemende handelsfricties met de VS hebben de uitvoer (nog) niet negatief beïnvloed. Verder vertoonden de vastgoedmarkten tekenen van stabilisatie, na een aanhoudende groeivertraging vorig jaar. De volatiliteit van het officiële groeicijfer blijft opvallend laag. Daarom is het ook goed om naar andere groei-ramingen te kijken, zoals die van Bloomberg. Deze bleef in maart sterk (bijna 7% j-o-j), hoewel iets beneden het gemiddelde niveau van januari en februari (7,1%). Toch blijft deze alternatieve raming zich net boven het officiële groeicijfer bewegen. Zorgen dat de officiële groeicijfers de zaken te rooskleurig voorstellen lijken daarmee overtrokken.

 

Nu de groei duidelijk boven de doelstelling blijft, denken we dat Beijing doorgaat met het beleid van gerichte verkrapping en het ‘ontschulden’ van de economie. We gaan er nog steeds van uit dat de autoriteiten een te scherpe groeivertraging willen voorkomen. Ook verwachten we dat ze het verkrappende beleid zullen afzwakken indien de risico’s uit hoofde van Amerikaans protectionisme zich zouden doen gevoelen. Al met al verwachten we dat de economie in de loop van dit jaar een geleidelijke groeivertraging gaat hervatten. We gaan ervan uit dat de officiële groei afneemt van 6,9% in 2017 naar circa 6,5% in 2018. We denken dat ook alternatieve groeiramingen een geleidelijke afkoeling zullen laten zien.

Handelsfricties belangrijkste risico voor economische vooruitzichten

De handelsfricties tussen de VS en China zijn eerder deze maand opgelaaid. Dat leidde tot onrust op de mondiale financiële markten en werkte kennelijk ook wereldwijd door in vertrouwensindicatoren:

·          Begin april presenteerde de VS een concrete lijst ter waarde van USD 50 miljard met invoerproducten (vooral high tech) uit China waarover een tarief van 25% zal worden geheven. Deze lijst volgde op een zogenaamd Section 301 onderzoek naar vermeende diefstal van intellectueel eigendom door China en gedwongen technologie-overdracht. Er is een consultatieperiode afgesproken tot ten minste eind mei, dus deze voorstellen zijn nog geen realiteit. De VS kondigde ook een aanscherping van restricties voor Amerikaanse investeringen in China aan. De VS richt zijn peilen vooral op China’s Made in China 2025 plan om wereldleider op het gebied van technologie te worden.

·          China kwam snel met vergeldingsmaatregelen door ook tarieven van 25% op invoer vanuit de VS ter waarde van US 50 mld aan te kondigen (inclusief op goederen zoals auto’s, vliegtuigen en soja). Deze voorstellen zijn puur conditioneel: ze treden alleen in werking als de VS ook echt Section 301-tarieven invoert.

·          President Trump was niet gediend van de Chinese vergelding en gaf onmiddellijk te kennen te laten onderzoeken of invoertarieven op nog eens USD 100 mld aan invoer vanuit China mogelijk waren.

·          China gaf daarop weer aan indien nodig gepaste maatregelen te zullen nemen, daarbij toevoegend dat het liever geen handelsoorlog heeft maar als het nodig is bereid is om tot het bittere eind – en tegen alle kosten – te vechten.

Autoriteiten lijken schade te willen beheersen – blaffen klinkt vaak erger dan bijten

Volgend op de eerste schok van escalatie heeft zowel Washington als Beijing wat verzoenende geluiden laten horen. De VS merkte op dat onderhandelingen nog steeds tot de mogelijkheden behoorden, als China bereid was om te veranderen. En de Chinese president Xi Jinping gaf tijdens zijn toespraak op het Bo’ao Forum (de Chinese tegen-hanger van het World Economic Forum in Davos) een speech die markten hoop gaf. Xi memoreerde de strategische doelen van China om de financiële sector open te stellen voor buitenlandse bedrijven en om invoertarieven te verlagen. Ook de invoertarieven voor Amerikaanse auto’s zouden omlaag kunnen (dat had president Trump even daarvoor nog bepleit). Verder presenteerde de nieuwe centralebankpresident Yi Gang vorige week een aantal concrete maatregelen (en deadlines) gericht op het openstellen van de financiële sector. De Chinese autoriteiten hebben erbij vermeld dat dit soort maatregelen niet zijn voorgesteld onder druk van de VS. Het blijft in dit proces van belang te beseffen dat beide grootmachten geen gezichtsverlies willen lijden. Al met al denken we dat deze ontwikkelingen passen bij ons basisscenario dat er uiteindelijk een of andere vorm van overeenstemming zal worden bereikt, tenminste op de korte termijn. Gegeven de aanhoudende zorg over China’s Made in 2025-plan, denken we dat de meer controversiële onderwerpen echter wel langer blijven doorsudderen.

Retoriek VS laait op na publicatie hafljaarlijkse valutarapport US Treasury

Op – nota bene – vrijdag de dertiende (april) publiceerde het Amerikaanse ministerie van Financiën (US Treasury) het halfjaarlijkse rapport over valutamanipulatie. Volgens dit rapport valt geen van de belangrijkste handelspartners van de VS te beschuldigen van valutamanipulatie. De criteria die daarbij worden gebruikt zijn: 1) bilateraal handels-overschot met VS, 2) lopende-rekeningoverschot van ten minste 3% van het BBP en 3) bewijzen van aanhoudende, eenzijdige interventie op de valutamarkt. Wel bleven China, Duitsland, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland op de watchlist staan en werd India daaraan toegevoegd. Toch werd in het rapport beweerd dat de Amerikaanse regering diep bezorgd blijft over de omvangrijke handelsoneverwichtigheden. China, Japan, Duitsland en Mexico werden daarbij met name genoemd. Na publicatie van het rapport volgde een tweet  van president Trump dat China en Rusland hun valuta’s maniupuleren nu de Fed de rentestand verhoogt. De yuan is echter sinds de officïele start van Trump met zo’n 10% in waarde gestegen ten opzichte van de US dollar, ook al heeft de Fed in deze periode de beleidsrente met ruim 100 bp verhoogd.

  

Na afkoeling in 2016-17, laat vastgoedmarkt in eerste kwartaal 2018 stabilisatie zien

De Chinese vastgoedmarkten zijn in de afgelopen jaren afgekoeld, deels als gevolg van een aanscherping van beleidsmaatregelen. Onze verwachting van een geleidelijke groeivertraging leunt deels op de veronderstelling dat de tegenwind uit hoofde van de vastgoedcorrectie en van het beleid van gerichte verkrapping neerwaarts doorwerkt op de economische groei. De groei van de verkopen van woningen en kantoorgebouwen is in 2016 en 2017 duidelijk vertraagd, al blijft deze op een hoog niveau. Over de afgelopen maanden is deze groei echter gestabiliseerd. Dat lijkt samen te hangen met een recente versoepeling van enkele maatregelen in sommige steden, gericht op het aanwakkeren van de interesse van potentiële kopers. De stabilisatie van de vastgoedmarkten wordt ook geïllustreerd door het feit dat de jaarlijkse stijging van de gemiddelde huizenprijs de afgelopen maanden niet verder is afgenomen. Deze was in de periode daarvoor gedaald van circa 12,5% in november 2016 tot rond 5% eind 2017. Ondertussen zijn de opbrengsten van landverkopen in januari en februari toegenomen met 40%. Het herstel van deze markt zal gunstig doorwerken op de inkomsten (en uitgaven) van lokale overheden. Daarmee biedt het tegenwicht aan de gevolgen van het centrale beleid van gerichte verkrapping, dat ook gericht is op het in de hand houden van bestedingen door lagere overheden.

Macro-data voor maart solide

De macrodata over maart laten een wat gemengd beeld zien, dat past bij de structurele verschuiving van investeringen naar consumptie. Om een vergelijking met de vorige maanden mogelijk te maken, nemen we gemiddelden voor de maanden januari en februari. Daarmee trachten we te corrigeren voor verstoringen die te maken hebben met het verschuiven van de timing van het Chinees Nieuwjaar. De groei van de detailhandels-verkopen versnelde naar 10,1% j-o-j (jan/feb: 9,8% j-o-j), met het consumentenvertrouwen op een vijfentwintigjaars hoogtepunt. De groei van de industriële productie en de investeringen koelde daarentegen af, tot respectievelijk 6,0% en 7,5%. De eerder deze maand gepubliceerde inkoopmanagersindices (PMI’s) gaven ook een gemengd beeld. De officiële PMI voor de verwerkende industrie herstelde flink, terwijl die van Caixin juist een daling liet zien.

Groei in- en uitvoer blijft sterk in eerste kwartaal; enige vertraging verwacht

De Chinese handelscijfers zijn bijzonder volatiel, vooral aan het begin van elk kalenderjaar. Dat komt omdat het Chinees Nieuwjaar elk jaar verschuift. Dat betekent dat we de handelsdata voor de maanden januari en februari met de nodige voorzichtigheid moeten duiden. Ook in maart spelen verstoringen vaak nog een rol. Zo was de uitvoerkrimp van 2,7% j-o-j in maart geen reden om ons enorm zorgen te maken. Dit betreft vooral payback van het bijzonder sterke februaricijfer, toen de groei met 44,5% j-o-j het hoogste punt in drie jaar bereikte. Als we de drie maanden samen nemen, bedraagt de uitvoergroei ruim 14%. Dat ligt duidelijk boven het gemiddelde van 2017 (8%). Dat wijst erop dat de externe vraag in het eerste kwartaal sterk is gebleven, ondanks toegenomen handelsfricties. Ondertussen bleef ook de invoergroei in het eerste kwartaal sterk (+19% j-o-j) en nog iets boven het al hoge gemiddelde van 2017 (16% j-o-j). We denken dat de groei van de Chinese invoer in de loop van het jaar wat zal afzwakken, hoewel de afkoeling in volumetermen wel mee zal vallen. Ook hier geldt dat toenemende handelsfricties met de VS voor neerwaartse risico’s zorgen.