Nederlandse economie in zicht – Volle kracht vooruit in 2018

door: Nico Klene

  • De Nederlandse economie groeit in 2017 waarschijnlijk met 3¼%, de hoogste groei sinds 2007
  • De verdere verbetering van de economische ‘barometers’ wijst erop dat de sterke groei voortduurt
  • In 2018 kan de BBP-stijging opnieuw rond 3% uitkomen. Dat is te danken aan de verdere expansie van de wereldeconomie en de uitgavenimpuls waartoe het nieuwe kabinet heeft besloten
  • In 2019 zal de groei van de economie waarschijnlijk afnemen
  • Het aantal banen neemt flink toe. Daardoor daalt de werkloosheid verder. De daling blijft wat achter bij de banengroei, omdat er meer personen op de arbeidsmarkt bij komen
  • De inflatie neemt in 2018 iets toe door onder andere oplopende loon-stijgingen en meer huurstijging. Een forse versnelling volgt in 2019 als het lage btw-tarief wordt verhoogd
  • Het EMU-overschot van de overheid neemt in 2018 iets af als gevolg van de extra uitgaven van de overheid

 

Samenvatting:

Nederlandse economie blijft op stoom

De economie blijft verrassen. Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2017 met zo’n 3¼%. Dit is mede te danken aan de groeiversnelling van de wereld-handel. Ook voor 2018 zijn de vooruitzichten gunstig. Allerlei stemmingsindicatoren in Nederland en elders in de eurozone liggen op heel hoge niveaus. Dat wijst erop dat de economie nog steeds krachtig groeit. Bovendien gaat de overheid – volgens het nieuwe Regeerakkoord – haar bestedingen opvoeren, wat een impuls oplevert voor de economische groei. Daardoor kan de groei in 2018 opnieuw rond 3% uitkomen.

Ook in 2018 stevige groei – dankzij de uitvoer …

Het lijkt erop dat de economie met een flinke vaart 2018 zal binnenstuiven. En de groei lijkt nog even aan te kunnen houden.

In het buitenland zijn de omstandigheden eveneens nog steeds gunstig. Ook in de eurozone liggen de vertrouwensindicatoren op een heel hoog niveau. In onze Visie op de wereldeconomie schrijven we “Een krachtig wereldwijd economisch momentum versterkt doorgaans zichzelf.” Natuurlijk zijn er allerlei risico’s voor de mondiale groei, maar we denken dat de goede ontwikkeling in 2018 kan doorzetten. We noemen enkele gunstige factoren. De groei in China vertraagt slechts geleidelijk; de investeringen in de eurozone en de VS trekken aan, wat leidt tot meer banen en daarmee tot inkomensstijging en een hogere productiviteit; de inflatie loopt slechts weinig op; en het monetair beleid van centrale banken blijft voorspelbaar en zorgt daarmee niet voor verstoringen. In de eurozone blijft het monetair beleid heel ruim; renteverhogingen worden in 2018 nog niet verwacht.

We denken daarom dat de uitvoer stevig blijft groeien. Wel ondervindt de uitvoer mogelijk wat hinder van de waardestijging van de euro in 2017. Maar we denken dat dit effect minder groot zal zijn dan we eerder aannamen nu we onze euro-dollar-prognose voor 2018 flink hebben verlaagd.

… en de binnenlandse bestedingen – met dank aan de overheid

De stijging van binnenlandse bestedingen houdt ook aan. Door de verdere expansie van de bedrijvigheid blijft de werkgelegenheid toenemen. Dit betekent dat meer en meer mensen betaald werk hebben, waardoor de consumptieve bestedingen flink verder kunnen stijgen. Een extra impuls voor de economie komt van de overheid. Het pakket aan maatregelen in het nieuwe Regeerakkoord, bestaande uit extra uitgaven en lastenverlichting, zorgt de komende kabinetsperiode voor extra economische groei. Vooral in 2018 nemen de bestedingen van de overheid (al) sterk toe. Met name hierdoor zal de BBP-stijging hoger uitvallen dan we vóór het Regeerakkoord nog verwachtten. Dat geldt ook voor de toename van de werkgelegenheid.

Bij de aanhoudend krachtige toename van consumptie en uitvoer verwachten we dat ook de investeringen stevig blijven stijgen. Dat zien we bij de investeringen van bedrijven en van de overheid. De groei van de woninginvesteringen zal blijven afnemen.

Al met al kan de BBP-stijging in 2018 opnieuw rond 3% uitkomen. Dat betekent een flinke verhoging van onze oude raming van krap 2½%.

2019: waarschijnlijk minder groei

Dankzij een groei van gemiddeld ruim 2% in 2015-‘16 en zo’n 3% in 2017-’18 heeft de Nederlandse economie een flink deel van het verlies door de beide recessies ingelopen. In de voorbije jaren produceerde de economie nog steeds beneden haar capaciteit. Er was sprake van een ‘negatieve output gap’. Volgens berekeningen van het CPB en de OESO zal deze gap in 2018 eindelijk sluiten (volgens de Europese Commissie al in 2017). Dat betekent dat er minder of geen inhaalvraag meer zal zijn. En als onze prognose van een sterkere euro in 2019 uitkomt, zal de uitvoer daar (met enige vertraging) last van krijgen. We houden er daarom rekening mee dat de economische groei in 2019 zal vertragen richting 2%. Dat is overigens nog altijd meer dan de potentiële economische groei, die we schatten op ruim 1½%.

Ned-economie-in-zicht-dec17.pdf (542 KB)
Download