Utilities maakt weg vrij voor transitie naar hernieuwbare energie

door: Hans van Cleef

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten kleine en grote nutsbedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Utilities: van fossiel naar hernieuwbaar’. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

Utilities: een sector met grote circulaire potentie

Nutsbedrijven kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Zo staan elektriciteitsbedrijven voor grote veranderingen, omdat energie op een andere manier zal moeten worden opgewekt. Hierbij speelt de inzet van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en water, een cruciale rol. Om hiervoor de weg vrij te maken, zijn grote investeringen nodig in de aanleg van parken voor zonne- en windenergie. Het verdienmodel van elektriciteitsbedrijven zal volgens ABN AMRO veranderen van het uitsluitend leveren van energie naar het leveren van een energiemix in combinatie met services. Bij afvalbedrijven biedt circulariteit eveneens veel kansen. Zo is de warmte die bij afvalverbranding vrijkomt bruikbaar als input voor stadsverwarming en kan de sector een bijdrage leveren aan het recycling van kunststof verpakkingsmaterialen. Ook drinkwaterbedrijven dragen een steentje bij aan de circulaire economie. Bijvoorbeeld door kalk uit drinkwater op te vangen voor hergebruik of door de consument te bedienen met waterarme toiletten en kranen, warmteterugwinning van douchewater en de gescheiden afvoer van hemelwater.

Utilities kan draagvlak hernieuwbare energie vergroten

ABN AMRO financiert al veel bedrijven in de utilties-sector. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties van nutsbedrijven. Zo neemt het belang van hernieuwbare energie toe door het besluit van de overheid vijf van de tien kolencentrales te sluiten. De overblijvende kolencentrales kunnen worden omgebouwd tot biomassaverbrandingscentrales. “Ook is veel te winnen op het gebied van waardeterugwinning, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Deze restwarmte kan afkomstig zijn van kolen- of biomassacentrales, maar ook van afvalverwerkers”, zegt Hans van Cleef, Senior Sectoreconoom Energie bij ABN AMRO. “Een andere strategie is het gedeelde eigendom van zonne- en windparken. Door zulke deelplatforms kan het draagvlak voor de inzet van hernieuwbare energie groeien. Ook zijn er veel kansrijke alternatieven, bijvoorbeeld wanneer energiebedrijven hun data beter zouden verwerken en benutten. Met deze kennis kunnen zij stroom slimmer inzetten en kunnen consumenten meer efficiënte gebruikers worden. ABN AMRO kijkt hoe zij haar klanten in de utilities-sector in staat kan stellen om deze kansen te benutten.”

ABN_AMRO_Rapport_Alles_van_Waarde_Utilities.pdf (2 MB)
Download

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO
Hans van Cleef, Senior Sectoreconoom Energie
hans.van.cleef@nl.abnamro.com
020 343 46 79