Macro Weekly – Niet zenuwachtig worden!

door: Han de Jong

  • Ongerustheid over Noord-Korea
  • Inflatie in VS blijft – alweer – iets achter bij de verwachtingen
  • Chinese reserves herstellen zich verder
Macro-Weekly-14-Augustus-2017.pdf (79 KB)
Download

Het verbaal geweld tussen de VS en Noord-Korea is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Dit roept een aantal vragen op, zoals:
• wat is het verschil tussen nu en de laatste paar jaar?
• wat kunnen we verwachten?
• wat moeten beleggers doen?

Wat is het verschil?

Ik ben geen politicoloog en ook geen Noord-Korea-deskundige, maar de escalatie van de spanning is iets waar ik in mijn wekelijkse commentaar niet omheen kan. Naar mijn mening zijn er in vergelijking met de afgelopen paar jaar drie dingen veranderd. Ten eerste zorgt, volgens een recent groot artikel in de Financial Times, de economische hervorming in Noord-Korea voor een soort economische opleving. Dit kan het zelfvertrouwen van de politieke leiders hebben versterkt. Ten tweede hebben verschillende tests de laatste tijd het internationale bewustzijn van de nucleaire capaciteiten van Noord-Korea versterkt. En ten derde heeft president Trump een heel andere stijl en volgt hij een andere tactiek dan zijn voorganger. Mijn collega Didier Duret, Chief Investment Officer van ABN AMRO Private Banking, formuleert het als volgt: “De bredere context is dat de regering Trump internationale aangelegenheden op een andere manier benadert. Wij zien nu het tegenovergestelde van het leading from behind motto dat eerdere regeringen aanhingen. Het Witte Huis onder Trump is duidelijk assertiever en zal steun zoeken bij gevestigde bondgenoten. De markten moeten deze nieuwe politieke situatie onderkennen en hiermee leren omgaan.” Wat Didier hiermee zegt, is volgens mij: verwar de verandering in retoriek niet met een verandering in militaire strategie.

Beperkte beleidsopties aan beide kanten

Het is moeilijk te zeggen of dit alles de situatie inderdaad gevaarlijker maakt. Ik kan mij nog steeds moeilijk voorstellen dat Noord-Korea kernwapens gaat gebruiken. De Noord-Koreaanse leiders moeten toch beseffen dat de rest van de wereld dat niet zou tolereren en dat dit het einde van hun bewind zou betekenen. Maar ook militaire interventie door de VS is ondenkbaar in verband met de kwetsbaarheid van Seoul. De Zuid-Koreaanse hoofdstad ligt slechts zo’n vijftig kilometer van de Noord-Koreaanse grens. Elk militair ingrijpen op Noord-Koreaans grondgebied zou ongetwijfeld worden beantwoord met een niet te stoppen aanval op Seoul.

De Noord-Koreaanse leiders geven sinds kort aan dat ze mogelijk een aanval gaan doen op Guam. Guam is ongeveer 3.500 kilometer verwijderd van Noord-Korea. Dit is misschien niet helemaal een loos dreigement, want het vermoeden bestaat dat Noord-Korea raketten heeft die een twee keer zo grote afstand kunnen overbruggen. Guam is een zogenaamd ‘unincorporated US territory’. Het eiland heeft niet meer dan ongeveer 200.000 inwoners maar huisvest ook een voor de VS belangrijke militaire basis. Een aanval op Guam betekent een aanval op het Amerikaanse leger. Het is moeilijk voor te stellen dat Noord-Korea de Amerikaanse militaire basis op Guam echt zal aanvallen. Gebeurt dit wel, dan zal het gaan om een aantal raketten die op het eiland worden afgevuurd. Het is zelfs mogelijk dat de Noord-Koreanen een paar (conventionele) raketten afvuren en opzettelijk missen, puur om de Amerikanen te provoceren en te kijken hoe ze reageren. Ik denk dat China in dat geval bereid zal zijn om haar invloed op de Noord-Koreaanse leiders aan te wenden.

Geopolitiek en markten

Geopolitieke ontwikkelingen kunnen zeker marktbewegingen veroorzaken. De markten voor risicovolle beleggingen lopen over het algemeen alleen blijvende schade op wanneer de fundamentele economische situatie die bepalend is voor de ontwikkeling van de financiële markten, op langere termijn wordt beïnvloed. Een nucleair militair conflict zou uiteraard gevolgen hebben voor de wereldwijde economische fundamentele situatie. Zelfs een niet-nucleair conflict waarbij Seoul schade oploopt, kan langdurige negatieve gevolgen hebben voor de markten voor risicovolle beleggingen. Maar elke uitkomst anders dan een militair conflict zal slechts een tijdelijk effect hebben op de markten. En laat ik herhalen dat wij een daadwerkelijk militair conflict zeer onwaarschijnlijk achten. We moeten er ook rekening mee houden dat de recente negatieve marktbeweging in de hand is gewerkt door de goede performance in de afgelopen twaalf maanden: dit gaf aanleiding tot winstneming. Het onzekere vooruitzicht dat belangrijke centrale banken in de komende kwartalen overgaan tot ‘normalisering’ van het monetaire beleid is misschien een andere reden waarom sommige beleggers hun geld uit de markt halen.

De beste bescherming tegen de gevolgen van geopolitieke spanningen voor een beleggingsportefeuille zijn spreiding, sterke zenuwen en geduld.

Opnieuw lage inflatiecijfers in de VS

De inflatie in de VS valt al een aantal maanden lager uit dan verwacht en juli was geen uitzondering. De totale inflatie kwam uit op 0,1% m-o-m en 1,7% j-o-j. Dit laatste cijfer hield een marginale stijging in ten opzichte van juni, maar was iets lager dan verwacht. De kerninflatie bedroeg eveneens 0,1% m-o-m en 1,7% j-o-j en bleef daarmee gelijk aan juni. De kerninflatie wordt voor een groot deel bepaald door de kosten van huisvesting. Dit is een wat omstreden element, omdat het hoge gewicht van de ‘huurwaarde’ is gebaseerd op de aanname dat huiseigenaren ook te maken krijgen met een huurstijging, wat natuurlijk niet het geval is. Er kunnen nog andere kanttekeningen worden geplaatst, maar ik wil daar nu niet op ingaan. Als de kosten van huisvesting uit de kerninflatie worden gehaald, komt de prijsstijging van het resterende mandje uit op slechts 0,6% j-o-j en daalt het driemaands voortschrijdende gemiddelde op jaarbasis naar niet meer dan 0,28%.

Het lijkt erop dat de zwakke inflatietrend aanhoudt, ondanks de heel behoorlijke totale economische groei. Dit zet de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) verder onder druk om de prognoses voor de officiële rentes te herzien. Volgens de meest recente consensusprognoses van het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, wordt de rente dit jaar nog één keer verhoogd en volgend jaar drie keer. De futuresmarkten lijken aan te geven dat een renteverhoging vóór Kerstmis mogelijk maar niet zeker is en dat de Fed de rente volgend jaar ten hoogste één keer verhoogt. Wij zitten hier ergens tussenin. Dat verandert nu niet, maar de kans dat de inflatie lager uitkomt dan verwacht is groter dan die van een uitschieter naar boven. Dit geldt ook voor onze inschatting van de koers van de Federal Reserve.

Chinese reserves nemen weer toe

De afgelopen dagen zijn er weinig belangrijke macro-economische cijfers bekendgemaakt. Wel is het misschien de moeite waard om te vermelden dat de Chinese valutareserves in juli met USD 24 miljard zijn toegenomen naar USD 3.080 miljard. Dit was de zesde maand op rij waarin de reserves groter werden. Daarvoor waren de valutareserves van juni 2014 tot februari 2017 gestaag gedaald, met in totaal bijna USD 1.000 miljard. Deze daling was toe te schrijven aan een uitstroom van kapitaal en droeg bij aan de nervositeit op de financiële markten. De gematigde groeitrend van de afgelopen tijd vormt voor de meeste financiële markten een geruststelling.