Stand van Sectoren: Bedrijfsleven vol vertrouwen

door: Casper Burgering , Nadia Menkveld , Madeline Buijs , Sonny Duijn , Kasper Buiting

Het Nederlandse bedrijfsleven is in het tweede kwartaal van 2017 vol vertrouwen en verwacht de wind in de zeilen te houden in de komende 3 maanden. ABN AMRO Sector Advisory voorziet volumegroei in alle bedrijfssectoren in 2017 en 2018. De Nederlandse economie staat er immers goed voor. Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat uit van een groei van 2,4% in 2017. Deze groei kan worden toegeschreven aan een sterkere toename van de consumptie en de uitvoer. De hogere consumptieve bestedingen zijn te danken aan de stijging van het beschikbaar inkomen, terwijl ook het consumentenvertrouwen flink is verbeterd. De wereldhandel groeit begin 2017 bovengemiddeld en dat is gunstig voor de Nederlandse uitvoer.

Stand van Sectoren mei 2017.pdf (1 MB)
Download

Wat opvalt is dat de op het binnenland gerichte sectoren (zoals bouw, zakelijke diensten, leisure) in 2017 en 2018 het sterkst in volume zullen groeien. De sectoren die met hun activiteiten ook sterk afhankelijk zijn van het buitenland (industrie, transport & logistiek), zijn gebaat bij de opleving van de wereldeconomie en het herstel in de wereldhandel. De mondiale economie trekt verder aan, maar de economisch trends in Europa zijn vooral van belang. Daar zijn de verwachtingen gunstig maar nog wel relatief gematigd.

Ondernemers in veel sectoren nog positief gestemd

Het sentimentsbeeld is positief en ondernemers in veel sectoren zijn overwegend optimistisch gestemd over de trend in de afzetprijs, de personeelssterkte en de concurrentiepositie. Een tegengestelde beeld ontstaat in het oordeel van ondernemers over omzet. In alle sectoren – op de dienstensector na – is het sentiment over de trend in de omzet verslechterd ten opzichte van voorgaand kwartaal. Deels is hier het seizoenspatroon debet aan. Het vierde kwartaal is doorgaans voor veel sectoren een periode waarin de bedrijfsactiviteit sterk aantrekt.

Veel relevante prestatie-indicatoren per sector zitten in een opwaartse trend

In de agri- en foodsector is de export nog steeds een drijvende kracht en voor veel bedrijven zit hier groeipotentieel. Dit geldt ook voor de industrie. Met name de bedrijven die sterker gericht zijn op de export presteren bovengemiddeld. De bouwsector laat zien dat de groei in activiteit zal aanhouden, aangezien de orderportefeuille goed is gevuld. Ook de transportsector ziet de vervoerde volumes toenemen in de huidige economische omstandigheden. In de retailsector nemen de verkopen toe, waarbij het groeitempo van de internetverkopen hoger ligt. Voor de leisure-sector is de toename van toerisme belangrijk: zowel het aantal overnachtingen als het aantal gasten stijgt. In de dienstensector (TMT en zakelijke diensten) zien we staan de indicatoren nog overwegend positief. Het aantal uitzenduren groeit nog steeds, maar het tempo van de groei neemt af.

De Sector Barometer staat voor alle sectoren positief en de verschillen zijn klein

ABN AMRO Sector Advisory heeft een Sector Barometer ontwikkeld, waarmee in een oogopslag te zien is hoe het algemeen sentiment van ondernemers in de betreffende sector is. Het meet de sector aan de hand van historische trends in omzet, winstgevenheid, faillissementen, prijzen en bedrijfsactiviteit. Daarnaast zijn in de Sector Barometer ook de verwachtingen wat betreft omzet en winstgevenheid meegenomen. Deze Sector Barometer geeft de huidige positie weer van de betreffende sector in de economische cyclus.

De positie van de Sector Barometers van zakelijke dienstverlening en TMT staan momenteel het hoogst. De dienstverlenende sectoren profiteren sterk van de groei van de Nederlandse economie. De Sector Barometers in de agrarische en foodsector staan relatief gezien het laagst, maar ook hier geldt dat het sentiment momenteel goed is. Het ondernemersvertrouwen is in de industrie flink verbeterd, en dat valt grotendeels samen met het goede vertrouwen dat ondernemers hebben in de export. De orderportefeuilles zijn goed gevuld. Dit geldt ook voor de bouwsector. Ondanks dat de bouwproductie iets wegzakt, zijn bouwondernemers nog steeds positief gestemd. In de transportsector zijn de omzetontwikkelingen gunstig te noemen, maar hier zien we wel dat transportondernemers zich iets meer zorgen maken, met name op het gebied van omzetontwikkeling en de inkooporders. In de retailsector zien we dat het optimisme bij zowel de consument als bij de ondernemer hoog is en dat het aantal faillissementen relatief laag ligt. Het optimisme volgt logisch uit de verbetering in de economie en de aantrekkende particuliere bestedingen. Hier profiteert ook de leisure-sector van. De toename van de consumentenbestedingen en het toerisme voeden het sentiment voor leisure-ondernemers in positieve zin. Wel valt hier op dat door de forse concurrentie het aantal faillissementen binnen leisure wat hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft vooral te maken met een toename van faillissementen aan eet- en drinkgelegenheden.