Onzekerheid zet druk op metaalprijzen

door: Casper Burgering

In deze publicatie: zorgen van investeerders over de staat van de Chinese economie drukt industriële metaalprijzen. Mondiale economisch groei, groei van de vraag naar metalen en cyclisch herstel in industriële productie duiden op aantrekkende prijzen op de langere termijn. China zorgt voor veel onrust in ferromarkten, maar de vooruitzichten blijven stabiel.

Industriele Metalen Monitor-mei 2017.pdf (358 KB)
Download

Groei Latijns Amerika terug van weggeweest

In 2017 en 2018 houdt de mondiale economie zijn groeitempo vast. Dat biedt een goede basis voor de groei van de vraag naar metalen. Maar de trends in de Chinese economie blijven bovenal van belang voor metaalmarkten. Daar is aan het begin van het tweede kwartaal het vertrouwen afgenomen. Zo daalde de PMI voor industriële verwerking fors in april en namen de zorgen over de staat van de Chinese economie toe. Dat maakte veel investeerders in metaalmarkten nerveus, waardoor metaalprijzen daalden. Het positieve macro-nieuws komt vanuit Latijns Amerika. De economische groei zal – met name in Brazilië – volgend jaar een flinke verbetering meemaken. In 2017 profiteert de Braziliaanse economie nog van een solide exportgroei (waaronder ijzererts) en aantrekkende investeringen. Maar gedurende 2018 versnelt de groei verder door de daling van de rente, dankzij een gunstige inflatieontwikkeling.

Start van tweede kwartaal zet metaalprijzen lager

Gedurende het eerste kwartaal zaten de industriële metaalprijzen in een opwaartse trend. De basismetaalprijs nam gemiddeld met 8,6% toe en de mondiale staalprijs met 2,8%. Maar met de start van het tweede kwartaal is deze winst snel verdampt, waarbij met name de staalprijs flink terrein verloor. Niet alleen marktspecifieke trends liggen ten grondslag aan deze prijsbeweging, ook de toegenomen geopolitieke spanningen en teleurstellende macro-cijfers uit grote economieën hebben veel investeerders meer risico-avers gemaakt. China speelt weer een prominente rol. De daling van de PMI en de tegenvallende handelscijfers had een sterk negatieve impact op de basismetaalprijzen. In de ferrometaalmarkten namen de prijzen met name in China en de CIS sterk af. De export van Chinees staal nam sterk af, de staalproductie bereikte een recordhoogte en de staalvoorraden in China zijn nog hoog. Daarmee daalden de prijzen. De staalprijzen in de VS en Europa hielden nog stand, mede dankzij de importbeperkende tarieven.

Aluminiumprijs houdt nog stand

Het best presterend metaal onder alle industriële metalen is aluminium. Sinds de start van het jaar is de prijs opgelopen met meer dan 12% en dat is een uitzonderlijk resultaat. Bij de overige industriële metalen zijn de prijzen marginaal toegenomen of is de druk verder opgelopen. De koperprijs bleef nog enigszins stabiel, terwijl de zinkprijs licht terrein verloor en de nikkelprijs flinke tegenwind kreeg te verduren. Bij de koperprijs spelen vooral macro-economische trends een rol (met name in China), maar ook de volatiliteit in de LME voorraden baart investeerders zorgen. De nikkelprijs daalde scherp doordat de verwachting is dat het aanbod op de markt flink zal toenemen vanuit Indonesië en de Filipijnen. In de ferrometaalmarkten staan de prijzen sinds de start van 2017 ook op verlies. De mondiale staalprijs bleef nog enigszins stabiel. De ijzerertsprijs daalde aanzienlijk door aangescherpt monetair en ook huizenmarktbeleid in China, terwijl cokeskolenprijs afzwakte door een herstel van het aanbod vanuit Australië.

De netto posities van investeerders nemen af

Grondstofinvesteerders hebben het vertrouwen in grondstofmarkten verloren en dat sentiment vertaalde zich in prijsdruk voor basismetalen. De onrust is het grootst rondom de staat van de economie van China. De combinatie van zwakkere macro-economische cijfers en een krapper monetair beleid in China baart menig investeerder zorgen. De industriële productie groeide in april met 6,5% op jaarbasis, terwijl uitgegaan werd van een groei van 7,1% j-o-j. De groei van de retailverkopen in China deden het nog relatief goed, maar de toename van de investeringen in vaste activa kwam op een lager tempo uit dan aanvankelijk werd verwacht. Het lange termijn perspectief is volgens ons echter nog gunstig. De mondiale economie groeit en ook een verder cyclisch herstel in de industriële productie, aanhoudende groei in de bouwactiviteit en aantrekkende verkopen van auto’s biedt een solide basis.

Komende jaren marktbalansen negatief

De zwakte in basismetaalprijzen sinds 1 april valt niet samen met de fundamentele verwachtingen. Want de marktbalans duidt juist op een opwaartse prijstrend. Zo is de marktbalans in alle basismetalen tot en met 2019 negatief voor veel basismetalen en dat heeft doorgaans een prijsopdrijvend effect. De productie van aluminium zal dit jaar harder groeien dan de vraag naar het materiaal (6,1% versus 4,0%). Maar in 2018 en 2019 zal dit beeld kantelen. Het groeitempo van de productie neemt in beide jaren naar verwachting scherp af, mede doordat China voornemens is om een aanzienlijk deel van zijn productiecapaciteit in de komende winter te sluiten. Het groeitempo van de aluminiumvraag houdt stand. In de kopermarkt gaan we uit van een tekort in de komende jaren, maar de volumes blijven relatief laag. Daarmee kan gesteld worden dat de kopermarkt in balans is. In de nikkelmarkt neemt het aanbod de komende jaren sterker toe, mede dankzij de verwachting dat de aanvoer vanuit de Filipijnen weer gaat stijgen. Per saldo zal hier echter nog een tekort ontstaan tot en met 2019.

Sterke toename volatiliteit in staalgrondstoffen

De prijzen van grondstoffen voor het maken van staal (ijzererts en cokeskolen) geven de staalprijs voor een goed deel zijn richting. De prijs van ijzererts wordt vooral gedreven door ontwikkelingen in China, aangezien het land voor tweederde van de totale overzeese handel van ijzererts voor zijn rekening neemt. China is voornamelijk een strategische koper van ijzererts en als de prijs relatief laag blijft, zal China niet aarzelen om meer volumes te kopen. Het aanbod van cokeskolen komt weer op gang en dat maakt de beschikbaarheid weer goed. De prijs van cokeskolen daalde sterk en wij denken dat de prijs op de korte termijn verder zal afzwakken. Hoewel China nog kopzorgen kan geven in ferromarkten, denken we dat de vooruitzichten voor de mondiale ferromarkten stabiel blijven.

Staalexport vanuit China neemt af

Het sentiment over de toekomstige vraag naar staal is zwak, omdat veel aspecten onderbelicht blijven in het Chinese investeringsprogramma. Het ontbreken van de details maakt het moeilijk om het effect op de toekomstige vraag naar staal te beoordelen. De eindvraag is echter nog goed. De bouwactiviteit trekt mondiaal verder aan en de groei in de vraag naar auto’s in China en Europa blijft aanhouden, terwijl de industriële sector wereldwijd herstelt. Maar tegelijkertijd blijft de staalproductie in China toenemen (+5% j-o-j in K1-2017), ondanks toezeggingen van de Chinese overheid om overcapaciteit aan te pakken. En ook de volumes van Chinees geëxporteerd staal daalden sterk (-26% j-o-j in K1-2017), voornamelijk als gevolg van hogere importtarieven in de VS en de EU om goedkoop Chinees (maar ook Russisch) staal te weren. In april daalde de Chinese staaluitvoer verder met 29% j-o-j. Door hogere beschikbaarheid van staal en lagere export dalen de staalprijzen in China scherp, terwijl de staalprijzen in Europa en de VS stabiel blijven. En als de Chinese staalprijzen nog verder dalen, maakt dat de import van Chinees staal toch weer interessant voor eindgebruikers in de VS en Europa, ondanks alle importbeperkende maatregelen.