Druk op metaalmarkten wordt verhoogd

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Prijzen van basismetalen en staal zijn dit jaar met respectievelijk 9% en 2% toegenomen. Marktbalansen basismetalen duiden op tekorten, maar cyclische trends zullen prijsgroei temperen. Sentiment op Chinese staalmarkt is goed, terwijl overproductie van staal nog overheerst.

Industriele Metalen Monitor februari 2017.pdf (379 KB)
Download

Mondiale economie houdt groeipad vast

b1Veel indicatoren die het vertrouwen meten – van producenten tot en met consumenten – stijgen al enige maanden en staan op een relatief hoog niveau. Sommige van deze indicatoren hebben in veel landen zelfs nieuwe recordhoogtes bereikt. Tot dusver heeft dit zich nog niet direct geuit in de harde cijfers. Maar dat dit verhoogde sentiment zich in de komende tijd gaat vertalen in toenemende bedrijfsactiviteit, lijkt voor de hand te liggen. De bouwactiviteit en de autoverkopen – twee belangrijke metaalverbruikende sectoren – laten in ieder geval al enige tijd bestendige groei zien. De industriële output blijft echter nog achter in veel grote economieën. Wij gaan ervan uit dat daar binnenkort verandering in komt. Wij denken dat de economische groei in de eurozone dit en volgend jaar niet spectaculair zal zijn, maar we gaan wel uit van een lichte groeiverbetering. De economische vooruitzichten voor de VS blijven goed. Recente cijfers over de arbeidsmarkt en de retailverkopen laten meer bestendige groei zien. Voor de Chinese economie verwachten wij dat de geleidelijke groeivertraging doorzet.

Sterke relatie metaalprijzen en economische trends in China

b2In het vierde kwartaal is het sentiment op industriële metaalmarkten verbeterd. Dat uitte zich in een stevig herstel van de prijzen. Deze trend wordt begin 2017 vastgehouden. De prijzen van basismetalen en staal zitten nog steeds in een opwaartse trend en zijn dit jaar met resp. 9% en 2% gestegen. Zowel de basismetaalprijzen als de ferro metaalprijzen werden positief beïnvloed door onverwacht goede macro-economische cijfers uit China, die mid-oktober 2016 bekend werden gemaakt. Dat China een nadrukkelijke stempel drukt op industriële metaalmarkten moge duidelijk zijn. In de totale consumptie van basismetalen heeft China een aandeel van bijna 50%. In de productie van ruw staal heeft het een aandeel van 50% in de mondiale output. Daarom blijft het relevant om vooral de trends in de Chinese economie te blijven volgen. In China zal de onroerendgoedmarkt verder afkoelen. Aangezien deze markt een grote afnemer is van metalen, zal de groei van de vraag naar metalen afnemen in 2017.

Sterke toename ijzerertsprijs, sterke afname cokeskolenprijs

b3De grootste prijsuitschieters zien we in de ferromarkten. De ijzerertsprijs kende sinds de start van 2017 een sterke rally, terwijl de cokeskolenprijs scherp daalde. Deze prijsbewegingen werken uiteindelijk door in de prijs voor staal. Er is circa 1,3 ton ijzererts en 0,6 ton cokeskolen nodig voor het maken van 1 ton staal. De sterke toename van de ijzerertsprijs werkt dus sterker door in de staalprijs dan de afname van de cokeskolenprijs. Per saldo is de mondiale staalprijs licht toegenomen. Met het bericht dat China een deel van haar aluminiumsmelters wil reduceren in 2017 nam de prijs van aluminium een vlucht. Feitelijk is er echter nog geen capaciteit uit de markt gehaald, maar kennelijk vinden investeerders de berichtgeving overtuigend genoeg. De koperprijs steeg door de stakingen in de grootste kopermijn ter wereld (Escondida, Chili). De zinkprijs houdt zijn opwaartse trend vast en stijgt door, mede dankzij het vooruitzicht van tekorten aan ertsen in 2017. Dit is ook de reden dat de nikkelprijs is gestegen.

Voorraden basismetalen naar relatief lage niveaus

De basismetaalmarkten staan er begin 2017 fundamenteel goed voor. De groei van de Chinese vraag naar metalen stabiliseert en het sentiment onder investeerders over de vraag is nog goed. In de koper-, nikkel- en zinkmarkt worden dit jaar tekorten verwacht. De mondiale groei van het aanbod is onvoldoende om aan alle vraag te voldoen. Dat werkt een opwaartse prijstrend in de hand. De verwachting is dat de voorraden de komende twee jaar verder afnemen en zelfs het pré-crisis niveau zullen benaderen. De nikkel- en aluminiumvoorraden uitgedrukt in het aantal weken van consumptie blijft voor de komende twee jaar ruim voldoende. Maar de nikkelvoorraad zal in 2017 en 2018 sneller afnemen door de verwachte tekorten. De aluminiumvoorraden zullen licht toenemen. De overproductie van aluminium blijft vooralsnog in stand, maar als China daadwerkelijk capaciteit reduceert, dan zal de marktbalans verbeteren.

Beweeglijkheid dollar heeft impact op de koperprijs

Het herstel in de koperprijs eind 2016 kwam met name door een reeks goede macro-economische cijfers uit China. Wij denken dat de opwaartse trend zich gedurende het eerste kwartaal van 2017 zal voortzetten. Het tekort aan koper en de goede vraagvooruitzichten hebben de potentie om de prijs verder op te drijven. Maar de prijs zal dit jaar ook onder invloed staan van macro-trends (vooral vanuit China), de trend in de olieprijs, rente-verhoging door de Fed en de dollar. De Chinese economie koelt verder af en de problemen blijven groot (zoals hoge schulden, schaduwbankieren, risico op zeepbellen). De olieprijs zal een beperkte duit in het zakje doen, want wij gaan uit van een gematigd herstel van de olieprijs. Verder gaat de Fed voor enige tegenwind zorgen. Ons basisscenario is dat er drie renteverhogingen zullen komen dit jaar. Dat zal leiden tot een sterkere dollar en die beweging zet druk op de koperprijs. Maar desondanks denken wij dat aan de opmars van de dollar een einde is gekomen. Door vermindering van monetaire verruiming door ECB drijft EUR/USD naar 1,10 eind 2017.

Europese staal- en schrootprijzen in herstel

De overproductie in de staalsector blijft een hardnekkig probleem en het lijkt er niet op dat hier op korte termijn een oplossing voor is te vinden. Het zwaartepunt ligt in China. Daar moeten flinke capaciteitsreducties plaatsvinden om de mondiale sector meer in balans te brengen. China heeft grote ambities om de staalcapaciteit te reduceren, maar tot dusver is er nog weinig van terecht gekomen. Zolang overproductie in de staalsector blijft bestaan, zullen scherpe opwaartse prijsbewegingen uitblijven. De vraag naar staal in Europa – met name uit de automotive – is momenteel goed. Ook de importrestricties van goedkoop Chinees staal vermindert de druk op Europese staalproducenten. Dit zorgt voor goed sentiment in Europa. Sinds eind 2016 lopen de prijzen voor staal en schroot in Noord en Zuid Europa op. De vraag blijft hoe houdbaar de opwaartse prijstrend is, want dit wordt voor een groot deel door China bepaald.

Beschikbaarheid van ijzererts en staal in China is goed

Het sentiment in de Chinese staalmarkt is goed. De groei van de vraag naar Chinees staal is de laatste paar weken toegenomen. Met name de prijs Rebar-staal – REinforcing BAR, gebruikt in de bouw – heeft een sterke rally meegemaakt, mede dankzij de infrastructurele plannen. Maar bij de duurzaamheid van dit goede sentiment zetten wij vraagtekens. De voorraden van staal en ijzererts zijn relatief hoog begin 2017. De voorraden ijzererts zijn sterk aangegroeid in de tweede helft van 2016 en bevinden zich nu op recordniveaus. Ook zijn de staalvoorraden in China in het vierde kwartaal van 2016 sterker toegenomen. De export van staal daalde aanzienlijk als gevolg van de importrestricties van de EU en de VS. Verder staat de Chinese vastgoedmarkt onder druk. De overheid heeft de rente op hypotheken verhoogd en de aanbetalingseisen bij de aankoop van een huis aangescherpt. Hierdoor zal op termijn de vraag naar staal weer afnemen. En verder staat China nog steeds internationaal onder druk om de capaciteit te verminderen en moet het land striktere vervuilingsmaatregelen nemen.