Positief sentiment stuwt basismetaalprijzen

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Positief economisch sentiment en bemoedigende signalen uit grote metaalverbruikende sectoren. Basismetaalprijzen houden hun opwaartse trend in K1 vast, maar de onzekerheden zijn nog hoog. De druk op prijzen voor ijzererts en cokeskolen houdt aan onder invloed van ruimer aanbod.

Industriele Metalen Monitor-januari 2017.pdf (448 KB)
Download

Mondiale economie houdt groeitempo vast

groei-jan-2017Het perspectief voor de mondiale economie is positief voor 2017 met 3,4% groei. De groei in de eurozone houdt aan, maar het tempo is nog niet spec-taculair (+1,4%). Een gunstige ontwikkeling is dat de economisch sentiment index in december naar het hoogste niveau in vijf jaar is gestegen. Deze index is een goede indicator voor de economische activiteit in de eurozone en een dergelijke sterke toename biedt een goede basis voor 2017. De Chinese economie groeit in 2017, maar zal zijn geleidelijke groeivertraging vasthouden: wij gaan uit van 6,5% in 2017 naar 6,0% in 2018. Ons basis-scenario sluit een harde landing uit. De risico’s blijven in elk geval groot, met hoge schuldenposities, zwakke private investeringen, overcapaciteit en geopolitieke spanningen. Ook een sterkere vertraging van de Chinese economie zal verstrekkende gevolgen hebben. Het vertrouwen in de economie van de VS is goed. Recente cijfers tonen dat aan: de werkloos-heid is laag en de autoverkopen in de VS laten een stevig herstel zien.

Eindejaarsrally in PMI verwerkende industrie

pmi-jan-2017Het sentiment op basismetaalmarkten is begin 2017 goed. De mondiale economie laat gunstige macro-cijfers zien en ook de grootste metaal-verbruikende sectoren geven bemoedigende signalen af. Zo is de groei in de bouw- en de automotive sector in China, de VS en de eurozone gedurende 2016 verder opgelopen. En dat geeft vertrouwen voor het eerste kwartaal van 2017. Eind 2016 is de activiteit in de industriële sector ook op stoom gekomen, getuige de stand en sterkere stijgingen in de inkoop-managersindexen voor de verwerkende industrie. Maar de onzekerheden blijven hoog voor 2017. Dit kan zich uiten in economische tegenwind dan wel meewind: meer protectionisme door Trump beleid (tegenwind), het vooruitzicht van een sterkere dollar (tegenwind), het optimisme rond mone-taire stimuleringsmaatregelen wereldwijd (meewind) en de verbetering van Chinese macro-economische cijfers (meewind).

Ferro metaalprijzen negatief uit de startblokken

prijzen-jan-2017Begin 2017 hebben basismetaalprijzen hun opwaartse trend vastgehouden, terwijl de prijzen van de ruwe materialen voor het maken van staal (ijzererts, cokeskolen) terrein verloren. De vooruitzichten voor basismetaalmarkten blijven voor het eerste kwartaal positief. Hierbij helpt het positieve econo-misch sentiment wereldwijd, maar ook de onderliggende fundamentele trends helpen een handje. In de aluminiummarkt blijft de vraag gunstig (met name vanuit de bouw- en automotive sector). Dat is positief voor de prijs. Maar de beschikbaarheid blijft hoog en dit dempt sterke prijsstijgingen. De koperprijs houdt haar opwaartse trend ook vast, alhoewel de grilligheid in de voorraden een obstakel vormt. In de nikkelmarkt zijn LME voorraden toegenomen in de afgelopen twee maanden, met zwakkere prijzen tot gevolg. Wij denken dat voor nikkel een prijsstijging in het vat zit door het vooruitzicht van tekorten in 2017. Maar door de nog relatief hoge nikkelvoor-raden en de onzekerheid over de vraag naar roestvaststaal zal het groeitempo lager liggen. De zinkprijs stijgt verder in 2017, gezien de negatieve marktbalans en de snelle herstel in de bouwsector wereldwijd.

Dynamiek schrootmarkten brengt volatielere prijzen

In de VS is de beschikbaarheid van sommige typen aluminiumschroot afgenomen en dat leidt ertoe dat gebruikers van schroot in de VS bereid zijn een premie te betalen. Het geeft aan dat ontwikkelingen op schrootmarkten impact hebben op de prijstrend. Wat opvalt is dat met name de trend in de prijs van koperschroot en de geraffineerde koperprijs erg hecht is. Om de richting van de schrootprijzen te duiden, blijven de prijstrends in de geraffineerde markten een belangrijke indicator. En het goede nieuws is dat het sentiment onder investeerders in basismetaalmarkten begin 2017 positief is. Wij denken dat de prijzen voor basismetalen in het eerste kwartaal verder zullen oplopen, alhoewel het tempo relatief mild zal zijn. De stemming in dit kwartaal zal vooral worden bepaald door de inauguratie van Trump op 20 januari en welk beleid hij nadien zal introduceren. Dat is een onzekere factor voor veel investeerders. Ook zal eind januari de activiteit op metaalmarkten gedempt worden door de Chinese vakantieperiode van 7 dagen vanwege de viering van het Chinese nieuwe jaar.

Aluminiumvoorraden nog relatief hoog

De nikkelvoorraden zijn sinds 2013 sterker gaan oplopen en de piek werd in juni 2015 bereikt. In deze periode zijn de LME nikkelvoorraden met 215% toegenomen, terwijl de LME voorraden van andere basismetalen met gemiddeld 33% afnamen. Na de piek van juni 2015 nemen de LME voorraden van alle basismetalen af en werd tot en met december 2016 gemiddeld 19% uitgeleverd. De sterkste afname vindt plaats in de aluminiumvoorraden en deze trend werkt positief door op het marktsenti-ment. De afname van de LME voorraden houdt verband met de hogere opslagpremies in LME opslaghuizen en ook de toename van investerings-constructies, waarbij metaal uit LME opslaghuizen wordt gebruikt als onderpand. De daling van de LME voorraden heeft dus weinig relatie met daadwerkelijk eindverbruik en kan een vertekenend beeld geven.

Cokeskolenprijs daalt en marges verbeteren

De driemaandsrally van de cokeskolenprijs in 2016 eindigde half november en kantelde half december in een sterke prijscorrectie. In de Industriële Metalen Monitor van oktober 2016 hadden wij onze zorgen over deze sterke prijsrally in cokeskolen al uitgedrukt en kondigde een aanbodreactie aan als gevolg van de hogere prijzen. Met de prijscorrectie ingezet sinds half december, lijkt het erop dat de markt zich richting een nieuwe balans begeeft. In ieder geval heeft de prijscorrectie impact op het verschil tussen de staalprijs en de totale prijs voor ruwe materialen voor het maken van staal. Deze laat een stevig herstel zien, maar zit nog steeds circa 8% onder zijn 2016 gemiddelde. Wij verwachten dat de prijstrends in de ferrometaalmarkten een divers beeld zullen laten zien. De prijzen voor ruwe materialen (ijzererts en cokeskolen) houden hun neerwaartse trend vast, onder invloed van ruimer aanbod. De prijs voor staal kan nog enigszins oplopen, mede gezien de relatief gunstige vraagniveaus. Deze prijsbeweging zal aanhouden totdat de ‘spread’ tussen de staalprijs en de ruwe materialenprijzen weer genormaliseerd is.

Staalschrootprijs herstelt zich

De Noord- en Zuid-Europese staalprijs laat een parallelle trend zien door de tijd heen, met een gemiddeld verschil van 6%. De schrootprijs in Europa volgt in grote lijnen het pad van de staalprijs, alhoewel de dynamiek in de schrootmarkt ook een rol speelt. De groei van de output van staalprodu-centen die gebruik maken van de zgn. Electric Arc Furnaces (EAF-route) – waarbij vooral schroot wordt verwerkt – en het aanbod van schroot is hier met name relevant. Maar ook de lagere prijzen voor ijzererts en cokeskolen hebben een negatieve impact op de schrootprijs. Want bij relatief lagere prijzen voor deze grondstoffen is het voor de staalfabrieken met een Blast Oxygen Furnace (BOF-route) – waarin een deel schroot wordt verwerkt – interessanter om over te schakelen naar de meest kostenefficiënte variant.