In de ban van de pieper

door: Jan de Ruyter

Nederlandse akkerbouw heeft impact

De Nederlandse agrarische sector behoort tot de meest innovatieve en kennisintensieve ter wereld. De sector heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in duurzamere productie en betere kwaliteit. Het gevolg van deze permanente vernieuwing is dat Nederland op agrarisch gebied vooroploopt. Noodzakelijke maatregelen, want ook de Nederlandse akkerbouw ligt onder een vergrootglas en wordt vaak geassocieerd met milieubelasting en verspilling.

 

Akkerbouw is complexe business

Onder ‘akkerbouw’ valt de productie van primaire producten, zoals aardappelen, granen, uien en wortelen. Het ‘akkerbouwcomplex’ bestaat, naast de akkerbouwers uit veredeling, handel, graan- en aardappelverwerking, suikerindustrie en alle toeleverende bedrijven. Vanwege noodzakelijke gewasrotatie, risicospreiding en ziektedruk hebben akkerbouwers meerdere gewassen in hun teeltplan, die vaak allemaal in een andere keten worden afgezet. Ze worden bovendien op uiteenlopende manieren gebruikt: voor menselijke consumptie, maar bijvoorbeeld ook als grondstof voor veevoer, energieproductie, industriële toepassingen en de farmacie. Denk aan suikerbieten voor suikerproductie, koolzaad voor bio-ethanol, aardappels voor friet, of uien en pootgoed voor export naar verre bestemmingen. Deze diversiteit van ketens én ketenpartners maakt het voor akkerbouwers moeilijk om goede marktinformatie te verzamelen om daarmee het optimale verkoopmoment te bepalen,en om daarmee strategische keuzes te maken.

 

Gelijkwaardig speelveld

Met goede ondernemers en een hechte keten heeft de Nederlandse aardappelteelt een sterke positie in Noordwest-Europa. Een gelijkwaardig speelveld in Europa, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, is cruciaal voor het bestaansrecht van de Nederlandse aardappelsector. Om de kwaliteit op een hoog niveau te houden, in een tijd waarin minder chemische middelen gebruikt mogen worden, zal de vruchtwisseling verruimd moeten worden. Dit geldt voor zowel consumptie- als pootaardappelen. Hierdoor gaat de kostprijs fors omhoog. Het is noodzakelijk dat ondernemers voldoende rendement halen, zodat ze in verduurzaming en innovatie kunnen blijven investeren.

In dit rapport geeft ABN AMRO haar visie op de ontwikkelingen in deze boeiende sector. Ook doen we aanbevelingen waarop u als ondernemer verder kunt bouwen.

In-de-ban-van-de-pieper.pdf (4 MB)
Download