Stand van de Industrie – Veel indicatoren staan nog gunstig

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Producentenvertrouwen in de industrie houdt nog stand maar zal door Brexit een deuk oplopen. Brexit zal op den duur nadelige gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie. Aantal faillissementen in de industrie blijft relatief laag, maar neergaande trend vlakt af.

Stand van de Industrie-juli 2016.pdf (2 MB)
Download

Door de Brexit neemt de onzekerheid toe en het vertrouwen in de mondiale economie af.

Wij hebben in reactie op de Britse beslissing om uit de EU te stappen onze ramingen naar beneden bijgesteld. De daling van het pond en de economische onzekerheid leiden tot vraaguitval bij de Britten. Nederlandse bedrijven hebben hier last van, al verschaft de daling van de euro versus de dollar en de lagere rente enige compensatie. Hier komt bij dat de politieke onzekerheid tot uitstel en mogelijk afstel van investeringen leidt en ook consumenten voorzichtiger maakt.

gdp

De mondiale economie gaat een onzekere periode tegemoet met de Brexit uitkomst. Het politieke risico is groot en het is duidelijk dat in veel landen euroscepsis en weerzin tegen ‘de elite’ hoogtij vieren. De centrale banken zijn echter meer bereid om over te gaan tot een nieuwe ronde van monetaire verruiming. Dat biedt enige steun. Omdat de gevolgen voor de Amerikaanse economie beperkter zijn, hebben wij onze visie t.a.v. de Fed niet gewijzigd en gaan wij dus nog steeds ervan uit dat de Fed de rente pas in 2017 verhoogt (maar dan wel drie keer). De kans dat de Fed een eerste rentestap nog verder voor zich uit schuift, is echter toegenomen. De Chinese economie zal geleidelijk blijven vertragen. In ons basisscenario is het effect van Brexit op de groei van opkomend Azië beperkt, dankzij ruimte voor compenserend beleid. Brexit heeft wel bredere effecten op de mondiale groei en de wereldhandel tot gevolg. De EU-economie staat post-Brexit voor grote uitdagingen. Na het Brexit besluit hebben wij onze ramingen voor de economische groei, de rente, het pond sterling en de euro verlaagd. De onzekerheid is groot. De grote vraag is in hoeverre de Brexit een besmettingsgevaar inhoudt voor de rest van de EU. Voor een aantal landen van de Latijns-Amerikaanse economie zijn de ramingen neerwaarts aangepast. De grootste aanpassing komt op het conto van Brazilië, waar we nu een krimp zien van -4%, in plaats van -2%. Ook voor de meeste andere landen in Latijns-Amerika zijn de groeiramingen naar beneden aangepast.

Producentenvertrouwen industrie houdt nog stand…

Het vertrouwen van Nederlandse industriële ondernemers is in juni 2016 nog steeds gunstig, maar zit sinds juli 2015 in een licht neerwaartse trend. Per saldo is het vertrouwen goed, maar hier is het Brexit-sentiment nog niet in meegenomen. De PMI voor de verwerkende industrie (die een indruk geeft van het vertrouwen bij de 300 grotere industriële ondernemingen in Nederland), maar ook uit het producentenvertrouwen (wat een weergave is van het vertrouwen bij bedrijfsvestigingen met 5 of meer werkzame personen) staan beide in optimistisch terrein. Dit zien we ook terug in de meeste branches binnen de sector industrie. Het oordeel over het economisch klimaat (komende 3 maanden) is goed, maar ook hier is het Brexit-sentiment nog niet in verwerkt. De transportmiddelenindustrie is in juni als enige branche minder optimistisch gestemd over het economisch klimaat. Zelfs het oordeel van ondernemers in de basismetaalindustrie is weer hersteld, na ongeveer een jaar van negatieve stemming. Van alle branches is de meubelindustrie het meest optimistisch over het economisch klimaat voor de komende 3 maanden.

vertrouwen1

In juni zijn 28 industriële bedrijven failliet gegaan, één minder als een maand geleden. Ten opzichte van juni 2015 is dit een afname van 23%. Het totaal aantal industriële bedrijven dat failliet is gegaan over heel 2016 is tot dusver 185, en dit is 17% minder op jaarbasis. Daarmee blijft het aantal faillissementen op een laag niveau. Wederom had de metaalproductenindustrie het grootste aandeel in het totaal aantal faillissementen in de industrie. De metaalproductenindustrie noteerde 6 failliete bedrijven en dat is een aandeel van bijna 23% in het totaal. In april 2016 is de daling in het totaal aantal faillissementen in Nederland (over alle sectoren) 18% op jaarbasis. Voor heel 2016 gaat ABN AMRO uit van een verdere daling van het aantal faillissementen en naar verwachting zal het aantal in 2016 dalen met 10-15% op jaarbasis.

fail