Update zakelijke dienstverlening: Gunstige vooruitzichten

door: Kasper Buiting

De sector groeit, maar er zijn grote verschillen tussen de onderliggende branches

De Nederlandse economie zal volgens onze prognoses in 2016 met 1,7% en in 2017 met 1,9% groeien. Dat is weliswaar iets lager dan wij eerder verwachtten, maar de vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening blijven goed. De sector gedijt bij de toenemende bedrijvigheid die de economische groei met zich meebrengt.

De voorlopende indicatoren blijven over het algemeen ook positief. Consumenten en producenten zijn optimistisch, de huizenmarkt verbetert en het aantal vacatures neemt toe.

Voor de gehele sector verwachten wij dan ook een vrij stevige omzetgroei van 6% in 2016 en 5½% in 2017.

Sector-Update-Zakelijke-Dienstverlening-juni-2016.pdf (428 KB)
Download

Er zijn echter ook ongunstige, structurele factoren, die ervoor zorgen dat niet iedere branche in de zakelijke dienstverlening evenveel profijt heeft van de relatief goede macro-economische omgeving. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de tariefdruk bij standaarddiensten en de reductie van handmatige werkzaamheden door digitalisering.

Daardoor zien wij uiteenlopende resultaten en omzetverwachtingen per branche:

De omzetontwikkeling bij de rechtskundige diensten lijkt te stagneren. Zowel de omzetgroei in het 4e kwartaal van 2015 als de verwachte omzetontwikkelingen zijn positief, maar vertonen een licht dalende trend. De winstgevendheid lijkt niet verder meer toe te nemen. Voor 2016 als geheel verwachten wij dat de juridische dienstverleners een omzetgroei zullen realiseren van 4%. In 2017 zal de branche met 3,5% groeien.

Accountantskantoren hebben de afgelopen kwartalen zowel hun omzet als winst zien toenemen. Voor het tweede kwartaal van 2016 zijn ze echter minder optimistisch. Wij verwachten dat de groeistijging van de afgelopen perioden niet door zal zetten. De tariefdruk bij standaardwerkzaamheden zal ervoor zorgen dat de omzet in 2016 en 2017 respectievelijk met 2% en 1,5% zal toenemen.

Organisatie-adviesbureaus lijken de wind in de rug te hebben. De omzetgroei viel weliswaar iets terug in het 4e kwartaal van 2015, maar bleef op een hoog niveau. Ook zijn de ondernemers vrij optimistisch over de omzetontwikkeling in het komende kwartaal. Wij verwachten dan ook dat de omzet in de branche dit jaar met 8% zal groeien en in 2017 met 7%.  Toch is niet alles positief. De winstgevendheid van de branche was goed, maar is in een duidelijk dalende trend beland.

De omzet van de uitzendbureaus is in 2015 fors gestegen en in de eerste kwartalen van dit jaar lijkt de groei zich voort te zetten; de ondernemers zijn zeer optimistisch over de omzetgroei in het tweede kwartaal. Wij verwachten dan ook dat de omzet van deze branche dit jaar met 8½% het sterkst zal groeien van alle branches in de zakelijke dienstverlening. In 2017 blijft dit de sterkst groeiende branche met 8%. Net als bij de organisatie-adviesbureaus lijken de marges meer onder druk te komen te staan. Uit de Coen-enquête van het CBS blijkt dat er ongeveer evenveel ondernemers zijn die een positief oordeel hebben over de winstgevendheid als ondernemers met een negatief oordeel.

Na een mindere periode lijkt de beveiligingsbranche zich enigszins te herstellen. Zowel de omzetontwikkeling, de omzetverwachtingen als het ondernemersoordeel over winstgevendheid ontwikkelen zich positief. Toch verwachten wij niet dat de branche sterk zal groeien de komende periode. Beveiligingsbedrijven hebben te maken met een verzadigde markt met bijbehorende tariefdruk. Daarom zal de omzetgroei dit jaar naar verwachting beperkt blijven tot 2% en in 2017 toenemen tot 2½%.

De schoonmaakbedrijven hebben, wat omzet betreft, een redelijk goede periode achter de rug met groeicijfers (jaar-op-jaar) van rond de 5%. De omzetverwachtingen zijn ook redelijk optimistisch, maar het oordeel over de winstgevendheid is licht negatief. Deze branche heeft voor een belangrijk deel te maken met dezelfde problemen als de beveiligingsbranche, te weten een verzadigde markt en tariefdruk. Naar onze verwachting zal de omzetgroei dit jaar bescheiden blijven met 3½% en volgend jaar afnemen tot 2½%.