Klant staat weer centraal in de woningbouw

door: Petran van Heel

De woningbouwproductie is de afgelopen jaren enorm toegenomen, en die trend zet door. De orderportefeuilles zijn goed gevuld, er zijn weer financieringsmogelijkheden en de projectontwikkeling bloeit op. Iedereen wil graag zo snel mogelijk starten met de uitvoering. Mooie ontwikkelingen, allemaal ingegeven door de belangrijkste drijfveren voor de woningbouw: een aantrekkende woningmarkt en gestegen consumentenvertrouwen. Tussen deze twee drijfveren is een sterke relatie. Ondanks de verscherpte overheidsregelgeving voor woninghypotheken, profiteert de consument door de ongekend lage rentestand toch van dit herstel.

Consument kiest voor duurzaam
Een van de grote vragen waarmee ontwikkelaars en bouwers tijdens de crisis kampten, was: wat wil de consument? De afgelopen tien jaar is de vraag-aanbodsituatie evenwichtiger geworden. In plaats van een volledige aanbieders- is er nu meer en meer een vragersmarkt. Dat is in het voordeel van zowel consumenten als ontwikkelaars en bouwers. De crisis heeft nog duidelijker aangetoond dat er via
co-creatie een zeer doordachte koppeling tussen consument, product en locatie moet worden gemaakt. Daarbij vraagt de consument meer en meer om een functionele, veilige en comfortabele woning. Die zowel energiezuinig als toekomstbestendig is, en voldoet aan zijn individuele ruimtelijke en esthetische wensen.

Samenwerking en semi-maatwerk
Partijen die hier tijdens de crisis al een goed antwoord op hadden, realiseerden ook toen al een relatief goede omzet. In overleg met gebruikers en omgeving ontwikkelden ze bijvoorbeeld kleinschalige projecten en individueel aanpasbare, duurzame, vaak energieneutrale woningen. Grotere woningbouwers ontwikkelden verschillende concepten, waarbij klanten tot op zekere hoogte invloed kunnen uitoefenen op ontwerp en afwerking. Of waarbij het proces en de bouwkwaliteit voorop staan. Deze vormen van half maatwerk en bouwconcepten door fabrieksmatige productie krijgen de komende periode zeker verder vorm. U leest er in dit rapport van ABN AMRO meer over.

Duidelijk is dat de toekomst ligt in kwalitatieve woningbouw: flexibel en aanpasbaar, veilig en comfortabel. En met oog voor zowel echte duurzaamheid als energiegebruik: Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 0 is nu al wenselijk bij nieuwbouw, en vanaf 2020 zelfs verplicht.

Stad voor jong en oud
Naast behoefte aan individuele keuzemogelijkheden, hebben ook de veranderende gezinssamenstelling en trek naar de grote stad invloed op de binnenstedelijke woningmarkt. En daarmee op
de woningbouw. In een aantal gebieden aan de randen van Nederland is nu al sprake van bevolkingskrimp, een proces dat door zal zetten. Tegelijkertijd wordt de binnenstad steeds aantrekkelijker, voor zowel jong als oud. De werkgelegenheid is groter in steden. Aangezien ‘de jeugd van tegenwoordig’ eerder gaat werken en later een gezin sticht, is deze doelgroep belangrijk voor de stedelijke opbouw. Ook de moderne senioren zoeken graag de reuring van de stad op. Reden: de aanwezigheid van hun kinderen en grootstedelijke voorzieningen.