Macro Visie – ramingen verlaagd – minder groei, meer stimulering

door: Nick Kounis

In deze publicatie: We verlagen onze ramingen voor de groei van de wereldeconomie… …vanwege de voortgaande correctie op aandelenmarkten en andere financiële markten en de toegenomen onzekerheid en in sommige gevallen ook nog de negatieve effecten van de lagere olieprijzen. We rekenen er niet langer op dat de Fed de rente in 2016 verhoogt en verwachten dat de ECB en de BoJ de rente nog verder onder nul verlagen (naar respectievelijk -0,7% en -0,3%). Onze nieuwe ramingen voor eind 2016: lager voor 10-jaars Duitse Bunds (0,5%) en Amerikaanse Treasuries (2,2%) maar hoger voor EUR/USD (1,05)

Macro Visie -17-februari 2016 - Ramingen verlaagd.pdf (62 KB)
Download

Geringere economische groei

We zien de toekomst voor de wereldeconomie somberder in. Dit weerspiegelt de voortgaande correctie op aandelenmarkten en andere financiële markten en de toegenomen onzekerheid als gevolg van de marktturbulentie en de eerdere stijging van de Amerikaanse dollar (USD). Bovendien zijn de gedaalde olieprijzen een blok aan het been van producenten en willen de verwerkende industrie en de wereldhandel maar niet echt op gang komen. Tot slot is de groei van de bedrijfswinsten in de VS afgezwakt. Dit kan negatief doorwerken in de banengroei en de investeringen.

Zwakte houdt langer aan

We hebben onze raming van de economische groei in 2016 verlaagd van 2% naar 1,7% voor de VS, van 1,6% naar 1,2% voor de eurozone en van 4,3% naar 4,1% voor de opkomende economieën. We hebben onze groeiraming voor China (verdere geleidelijke vertraging) en India ongewijzigd gelaten maar de ramingen verlaagd voor opkomende economieën die afhankelijk zijn van olie of de wereldhandel of die met landspecifieke problemen kampen. Ons nieuwe scenario gaat uit van een langere periode van zwakkere mondiale groei, gevolgd door een bescheiden herstel maar geen recessie later dit jaar.

Meer stimulering

De zwakkere groei zal ook de onderliggende inflatiedruk temperen, ook omdat de langdurig lage olieprijzen zullen doorwerken in andere prijzen. Tegen deze achtergrond verwachten we dat de centrale banken hun inspanningen om de inflatie weer aan te zwengelen gaan opvoeren. Maatregelen van centrale banken, in combinatie met een geleidelijke stijging van de olieprijzen in de loop van het jaar, zouden moeten bijdragen aan een verbetering van het marktsentiment, zodat de negatieve economische spiraal wordt doorbroken. Kortom, acties van centrale banken moeten op den duur de negatieve factoren voor de groei van de wereldeconomie terugdringen.

Fed maakt pas op de plaats in 2016, BoJ voert monetaire stimulering op

Wij rekenen er niet langer op dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente in 2016 verder verhoogt. Volgens ons zal de Fed de renteverhogingscyclus pas nieuw leven inblazen wanneer de economische groei aantrekt en de economie de gevolgen van de eerdere verkrapping van het monetaire beleid in de VS heeft verwerkt. Bovendien wil de Fed vermoedelijk graag eerst tekenen van een weer toenemende inflatiedruk zien voordat zij een volgende rentestap zet. Dit zou best wel eens tot volgend jaar op zich kunnen laten wachten. Tot nu toe gingen wij er van uit dat de Fed de rente dit jaar in totaal drie keer zou verhogen, waarvan de eerste keer in juni. Wij verwachten dat de Japanse centrale bank (BoJ) de depositorente nog verder verlaagt (van nu -0,1% naar -0,3%) en de kwantitatieve verruiming opvoert (van JPY 80 naar JPY 100 biljoen). Deze verwachting is gebaseerd op de sterkere yen en de zwakkere Japanse economie.

ECB gaat rente nog verder onder nul verlagen

De ECB gaat volgens ons de monetaire stimulering sterker uitbreiden dan wij eerder dachten. De groei- en inflatievooruitzichten in de eurozone zijn verder verslechterd, terwijl de euro in waarde is gestegen omdat de markten hun verwachtingen ten aanzien van de renteverhogingen in de VS naar beneden hebben bijgesteld. Wij gaan er nu van uit dat de ECB in de komende maanden de depositorente in totaal met 40 bp (in plaats van 20 bp) verlaagt naar -0,7%, en wel in twee stappen van elk 20 bp in maart en juni.

Tegelijkertijd gaat de ECB vermoedelijk ook maatregelen nemen om de klap voor het bankenstelsel van een negatieve depositorente te verzachten. Het meest voor de hand ligt de invoering van een tweetrapstarief voor de depositorente, zodat commerciële banken het hogere ‘boetetarief’ slechts over een kleiner gedeelte van hun overtollige reserves betalen. Andere opties zijn verlaging van de refirente en nieuwe gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s). Tot slot rekenen we nog steeds op een verdere verhoging van de maandelijkse obligatieaankopen met EUR 10 miljard. Om dit te faciliteren, zou de bodem onder de depositorente voor aankopen moeten worden afgeschaft. Hiermee wordt het beschikbare universum van staatsobligaties die de ECB kan opkopen, vergroot.

Obligatierendementen blijven langer lager en dollar verliest aan kracht

De zwakkere groei- en inflatievooruitzichten en het perspectief van verdere monetaire verruiming betekenen ook dat de obligatierendementen waarschijnlijk langer lager blijven. Wij verwachten nu dat de 10-jaars rendementen zich in het eerste halfjaar overwegend zijwaarts bewegen om vervolgens in de tweede helft van het jaar licht op te lopen. Onze prognose voor het 10-jaars rendement eind dit jaar is 2,2% (was 2,5%) voor Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en 0,5% (was 0,8%) voor Duitse staatsobligaties (Bunds). Tot slot impliceren onze gewijzigde prognoses voor de Fed dat de dollar dit jaar waarschijnlijk minder sterk zal zijn, hoewel het stimulerend beleid van de ECB en de BoJ doet vermoeden dat aan de stijgende trend van de dollar nog geen einde is gekomen. Onze nieuwe ramingen zijn 1,05 voor de EUR/USD (was 1,00) en 120 voor de USD/JPY (was 130) eind dit jaar.

Op onze gewijzigde ramingen zullen we meer in detail ingaan in publicaties die later deze week verschijnen.