Meer prijsstabiliteit in industriële metalen in 2016

door: Casper Burgering

• 2016 wordt nog een moeilijk jaar voor industriële metalen, maar onze indruk is dat prijsstabiliteit in het verschiet zit
• Productiebeperkingen zijn bittere noodzaak voor meer marktbalans, herstel van prijzen en marges
• Export van Chinees staal en aluminium drukt zijn stempel op marktomstandigheden

Industriele Metalen Monitor-dec 2015.pdf (459 KB)
Download

Renteverhoging Fed is niet zonder gevolgen

In de drie grootste metaal verbruikende regio’s (China, EU en VS) zijn de groeiverwachtingen voor 2016 en 2017 positief. Maar de economische risico’s voor China blijven nog in stand. Want de economische afkoeling in China gaat hand-in-hand met afnemende industriële bedrijvigheid. En dat raakt de metaalprijzen. De groei in de eurozone blijft op koers door onder meer goedkope olie, een zwakke euro en de ECB-stimulus. Ondertussen heeft de Amerikaanse Fed de rente verhoogd. De economie staat er immers solide voor: de arbeidsmarktomstandigheden zijn gunstiger en zowel de detailhandelsverkopen als de woningmarkt doen het relatief goed. Maar de renteverhoging heeft consequenties. De dollar sterkt aan en dat drukt metaalprijzen. Een sterkere dollar zorgt er immers voor dat de vraag wordt gedempt, aangezien basismetalen in dollars worden afgerekend. Slecht nieuws voor metaalgroothandels, basismetaal- en schrootbedrijven.

Chinese import trend industriële metalen houdt stand

China blijft voorlopig nog zijn stempel drukken op industriële metaalmarkten. Het tempo van de economische groei in China is aan het vertragen en die trend zet de komende jaren door. In dit scenario is de verwachting dat ook de vraag naar industriële metalen af zal nemen. Dit effect zien we deels terug, want het tempo van de groei van de Chinese vraag naar basismetalen zwakte de afgelopen twee jaar flink af. In 2013 nam de consumptie van basismetalen nog toe met 11,7%, terwijl in 2015 deze groei lijkt uit te komen op slechts 5,8%. Maar anderzijds blijft de importvraag naar industriële metalen nog steeds stabiel. De import van zowel ijzererts als kopererts is in november zelfs flink toegenomen, met resp. 25% en 22% j-o-j. Het geeft aan dat China een strategisch inkoper is bij lage prijzen en dat er een behoefte blijft aan ertsen van hoge kwaliteit.

Prijsstabiliteit voor de meeste industriële metalen in 2016

Vier thema’s domineerden het nieuws in 2015: 1) zorgen over economische groei in China, 2) het rentebesluit van de Fed, 3) de versterking van de Amerikaanse dollar en 4) overcapaciteit in veel industriële sectoren. Als gevolg hiervan werd het vertrouwen en het sentiment in metaalmarkten hard geraakt en namen speculatieve activiteiten sterk af. Eind 2015 kunnen we de balans opmaken en wij denken dat 2016 nog een moeilijk jaar zal worden, maar onze indruk is wel dat stabiliteit in het verschiet zit. De afkoeling van de Chinese economie zet door, maar de importvraag blijft stabiel en ook de prognoses voor de Chinese consumptie zien er voor 2016 en 2017 weer iets beter uit met een lichte toename van het groeitempo. En nu eindelijk de Fed de rente heeft verhoogd, ontstaat voor veel marktpartijen duidelijkheid. En daar was juist veel behoefte aan en nu kan er weer vooruit worden gekeken. Ook is het besef gegroeid bij producenten dat inperking van de capaciteit een noodzaak is en we zien in veel industriële metaalmarkten langzamerhand productiebeperkingen op gang komen. Het is bittere noodzaak voor meer marktbalans, herstel van prijzen en marges. Want tegen deze relatief lage prijzen wordt het voor veel producenten moeilijker om winstgevend te blijven.

Chinese export van staal in 2015 sterk toegenomen

De trends in basismetaalmarkten verschillen nogal van de trends in de staalmarkt. In de basismetaalmarkten zijn speculatieve activiteiten meer gebruikelijk en dat maakt deze markten een speelbal van sentiment. In staalmarkten zijn vraag en aanbod nog goeddeels de belangrijkste factoren voor de prijstrends. Het overaanbod aan staal (met name in China) heeft een sterk drukkend effect op de mondiale prijzen. Want al het overvloedige staal in China komt tegen uitzonderlijk lage prijzen terecht op internationale markten (vooral Zuidoost Azië, maar ook de EU en de VS). Vaak worden de Chinese volumes beneden kostprijs op deze markten aangeboden en de vraag is hoe lang dit spel kan worden volgehouden. In 2015 is de export van staal vanuit China geaccelereerd met een groei van 22% j-o-j tot en met november. Ook de export als percentage van de output is verder toegeno-men en evenaart bijna het niveau van voor de Lehman crisis (sept. 2008).

Schrootprijzen volgen de LME prijstrends

De schrootmarkt kent een eigen vraag-aanbod dynamiek, maar het verband tussen de schrootprijzen van metalen en de LME prijzen van het primaire materiaal is erg hoog. Dit maakt dat de trends in zowel ferro als non-ferromarkten direct worden doorvertaald in beide schrootdeelmarkten. In de staalmarkt blijft de grote boosdoener nog steeds overcapaciteit en matige consumptie van eindgebruikers (met name in de bouw). Beide beïnvloeden de staalmarkt al enige jaren. Ook de vraag naar schroot vanuit Turkije en China staat onder druk. Dit is de reden waarom de staalprijzen (en ook de ferro schrootprijzen) al enige tijd in een neerwaartse trend zitten. In basismetaalmarkten is de situatie niet veel anders. Onzekerheid rondom China, laag sentiment, sterke dollar, overcapaciteit en lage energieprijzen zijn hier de hoofdthema’s van dit moment. Maar uit fundamenteel oogpunt zal 2016 niet zo’n desastreus jaar worden als 2015. De verwachting is dat de mondiale vraag-aanbodbalans in koper, nikkel en zink zal verbeteren, terwijl overaanbod de boventoon zal voeren in de aluminiumprijs gedurende 2016.

Premies voor directe levering stijgen weer sinds begin oktober

De premies voor directe levering in Europa hebben in 2015 behoorlijk terrein prijs gegeven. De premies in de aluminiummarkt zijn gedurende 2015 al met 65% gedaald, terwijl het verlies van 5% sinds begin 2015 in de premies voor zink nog mee viel. Sinds begin oktober zijn de premies in alle basismetaal-markten in Europa echter weer licht aangetrokken. Doorgaans hebben premies voor directe levering de neiging om te stijgen wanneer de marktbalans krap is en te dalen bij een overaanbod. Deze situatie lijkt zich nu langzaam te voltrekken, aangezien de voorraden bij Europese producenten zijn afgenomen in 2015 en herbevoorrading nu weer op de agenda staat. Dit creëert enige krapte op de markt op de korte termijn en geeft de premies een impuls. Wij denken dat de premies in Europa gedurende K1 2016 eerder stabiel zullen blijven dan verder toenemen. Want van significante krapte is in K1 2016 nog geen sprake.

Aluminium export van China blijft hoog

Wat onder meer een drukkend effect zal hebben op de premies voor aluminium is de export van China. China beschikt over voldoende aluminium en de export van het Chinese overtollig aluminium neemt jaarlijks toe. Dit jaar is de export tot en met november al met 14% toegenomen. En voor komend jaar zijn de verwachtingen niet beter. Het overaanbod aan Chinees aluminium zal verder toenemen en relatief goedkoop aluminium zal terecht komen op internationale markten, waaronder Europa. Zonder noemens-waardige importbeperkende maatregelen, zal deze stroom van Chinees aluminium een dempend effect hebben op de prijzen en premies. Ook in China is het besef toegenomen dat er iets gedaan moet worden aan enerzijds de overcapaciteit en anderzijds de vervuiling en uitstoot van CO2. Maar voordat dergelijke aanbod beperkende zullen resulteren in positievere marktbewegingen in de aluminiumsector, zijn we inmiddels in 2017 beland.