Offshore wind in een stroomversnelling

door: Hans van Cleef

020915-Offshore-wind-in-een-stroomversnelling_NL.pdf (3 MB)
Download

De noodzaak om de ‘traditionele’ manier van energieopwekking aan te passen wordt momenteel vooral ingegeven door klimaatverandering en het broeikaseffect. Terugdringen van CO2-uitstoot zal mede hierom
een cruciaal thema zijn tijdens de klimaattop in Parijs aan het einde van dit jaar. Ook het uitfaseren van kernenergie – mede als gevolg van de nucleaire ramp in Fukushima, Japan – leidt tot veranderingen in het
Europese energiebeleid. Het terugdringen van kernenergie wordt mede opgevangen door de inzet van andere (fossiele) brandstoffen zoals gas, maar ook door hernieuwbare energie. De toegenomen spanning in de
relatie tussen Rusland en de Europese Unie van het afgelopen jaar leidt tot een nieuwe, extra doelstelling vanuit Europa, namelijk het minder afhankelijk zijn van energie-importen.

Als gevolg hiervan zien we door heel Europa een flinke toename van de bouw van offshore windparken, met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als absolute koplopers. Dit geeft een enorme stimulans aan de hele keten binnen de offshore windindustrie. Ook in Nederland zal de bouw van windparken op zee de komende jaren in een stroomversnelling komen. In december 2015 begint de eerste aanbesteding van Borssele I en II, twee locaties aan de Zeeuwse kust ter hoogte van Borssele met een totaal vermogen van 700 MW. De komende vijf jaar zal de Nederlandse overheid in totaal 3.500 MW aan te bouwen windparken aanbesteden.

In dit rapport geven we een update van de status van offshore windenergie in Europa en kijken we naar de ontwikkelingen van offshore wind in de landen rondom de Noordzee, met speciale aandacht voor Nederland en de komende tenders. Ook geven we een inzicht in de (te verwachten) positieve kostenontwikkeling van windmolens op zee, en lichten we de trends toe. Tot slot geven we een weergave van de ontwikkeling van de offshore industrie, en de betekenis hiervan voor de Nederlandse economie.