Met mest meer mogelijk

door: Wilbert Hilkens

Met-mest-meer-mogelijk-def.pdf (4 MB)
Download

De Nederlandse veehouderij heeft een exporteerbare grondstof waar in de Europese akkerbouwgebieden behoefte aan heeft: organische meststoffen. Waar dit jaren als een vervelend overschot werd beschouwd, wordt het steeds meer een interessante grondstof.

Waarom stijgt het Nederlandse mestoverschot?

De markt voor mest en organische meststoffen is momenteel sterk in beweging. Afgelopen jaren is de plaatsingsruimte van mest in Nederland sterk gekrompen als gevolg van verlaagde aanwendingsnormen. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid alle veehouders met een mestoverschot verplicht om een deel van de mest te verwerken. In diezelfde tijd nam de productie van mest toe als gevolg van een groeiende melkveestapel.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Hierdoor stijgen mestafzetkosten voor veehouders en daardoor de kostprijs. Dit komt erg ongelegen, zeker in tijden dat resultaten van melkvee- en varkensbedrijven onder druk staan als gevolg van lage opbrengsten voor melk en varkensvlees.

Waar is de behoefte aan organische meststoffen?

Het is nu ongeveer 50 jaar na de introductie van kunstmest in de akkerbouw. In veel akkerbouwgebieden is er door meerdere generaties gebruik van gemaakt. Daardoor is men niet meer zo bekend met de voordelen van organische stof in de bodem. Inmiddels ontstaat dit bewustzijn weer bij akkerbouwers, mede door veldproeven die dit bewijzen. Deze akkerbouwgebieden liggen soms op afstand, waardoor het efficiënt ontwateren van mest noodzakelijk is om transportkosten te beperken. Daarnaast is het van belang dat de meststoffen aansluiten op de wensen van de akkerbouwers. Bij een verdere ontwikkeling van deze afzet, worden mineralenkringlopen voor een belangrijk deel gesloten: akkerbouwproducten voor meststoffen.

Wat is mestverwerking?

Mestverwerking is de verzameling van technologieën voor de bewerking en ontwatering van mest die leiden tot aantrekkelijke producten voor (buitenlandse) akkerbouwers. Daarmee dus de technologie die de veehouderij en akkerbouw met elkaar verbindt. Hierbij zijn verschillende processen interessant. In het rapport wordt ingegaan welke processen op dit moment het meest succesvol lijken.

Wat staat verder in dit rapport?

Dit rapport geeft inzicht in de mestmarkt, het aanbod van mest en mogelijkheden in de akkerbouw om de afzet te verbeteren. De leidraad in het rapport zijn de fosfaatstromen die een belangrijke beperkende factor voor de veehouderij zijn. Tevens komt aan de orde hoe ABN AMRO tegen deze markt aankijkt en omgaat met financiering van mestverwerking.