Bitterzoete bijsmaak voor koffie- en suikerprijzen

door: Frank Rijkers

2015_04_agrimonitor_NL.pdf (208 KB)
Download
  • Prijzen op de agrarische grondstoffenmarkt mede onder druk door niet fundamentele factoren
  • Suiker- en koffieprijsverwachting naar beneden aangepast
  •  Nieuwe productie- en consumptiecijfers zorgen voor aanhoudend lage prijzen

 

De contouren op de graanmarkt worden meer zichtbaar

De prijsschommelingen op de graanmarkt (sojabonen, maïs, tarwe) werden in het afgelopen kwartaal bepaald door een aantal factoren. Schommelingen in valutakoersen (sterker wordende Amerikaanse dollar en een zwakker wordende Braziliaanse real), stakingen onder Braziliaanse transporteurs, wijzigende weersomstandigheden in belangrijke productiegebieden en ga zo nog maar even door. Kortom het waren dus voornamelijk niet fundamentele factoren die van invloed waren op de prijszetting van granen. Op basis van productie- en consumptiecijfers schommelt de gemiddelde prijs inmiddels al maanden rondom de laagste niveaus sinds vijf jaar tijd, voornamelijk ingegeven door hoge voorraadvorming. Sinds het begin van het jaar zijn met name de tarweprijzen fors gedaald (-11%). Deze daling wordt grotendeels verklaard door de sterkere Amerikaanse dollar. Hierdoor is de vraag naar Amerikaanse tarwe onder druk komen te staan, waardoor de prijzen fors zijn gedaald. De daling voor maïs en sojabonen betreft in beide gevallen circa 4% in het eerste kwartaal.

Richting van “softs” bepaald door velerlei factoren


Gemiddeld genomen vertoonden de prijzen voor softs (koffie, cacao, suiker) een dalende lijn in het eerste kwartaal. De suikerprijzen zijn het meest gedaald met circa 15% sinds het begin van het jaar. Koffie- en cacaoprijzen zijn gedaald met respectievelijk 11% en 6% sinds het begin van 2015. Schommelingen in prijs worden ook hier vooral bepaald door niet fundamentele factoren. Naast veranderingen in het macro-economische speelveld, zorgden weersinvloeden en (geo)politiek voor volatiliteit in de korte termijn prijs. Voor de komende maanden zullen naast deze niet fundamentele factoren, vraag en aanbodcijfers weer meer de prijszetting gaan bepalen. Voor koffie en cacao wordt  verwacht dat de productie de vraag niet of nauwelijks kan bijbenen. Voor suiker blijft de productieverwachting ook komend jaar op een hoog niveau.

Daling koffieproductie valt mee


De daling van de koffieprijzen in de eerste maanden van het jaar lijkt tot stilstand gekomen. Deze daling werd met name veroorzaakt door een zwakker geworden Braziliaanse real en betere weersomstandigheden in belangrijke Braziliaanse productiegebieden (voor met name Arabica Koffie) dan vooraf werd ingeschat. De Braziliaanse droogte trof voornamelijk de productieregio voor Robusta koffie. Hierdoor komt de Braziliaanse productie als totaal lager uit tussen de 45,3 miljoen (International Coffee Organization) en 48,6 miljoen zakken (Comixem) dan in 2012 (50,8 miljoen) en 2013 (49,2 miljoen). De totale koffieproductie wereldwijd ligt met 142 miljoen zakken 3,5% lager dan een jaar eerder. Bij een verwachte consumptie wereldwijd van 149 miljoen zakken zal er dus een tekort zijn in het aanbod. De verwerkende industrie heeft hier reeds op geanticipeerd, waardoor opslagloodsen nu vol liggen. Dit zien we voornamelijk in Vietnam (2de grootste producent ter wereld) waar de Robusta koffie wordt vastgehouden, wachtend op stijgende prijzen.

Ghana past productieverwachting cacao negatief aan

De cacaoprijs schommelt al het gehele jaar rondom het niveau van USD/mt 2.800. Negatieve weersomstandigheden (Harmattan wind) zorgden in het begin van het jaar voor een opwaartse prijsbeweging. Deze werd in het verdere verloop van het eerste kwartaal teniet gedaan door een sterker wordende Amerikaanse dollar. Nu ligt de focus voornamelijk op herziene productiecijfers. De verwachting is dat er een tekort van 17 duizend ton zal zijn op een totaal verbruik van 4.207 duizend ton over 2014/2015. Met name een naar beneden aangepaste verwachting in de Ghanese productie zorgt voor dit kleine tekort. De Ghanese productieverwachting is ruim 20% gedaald ten opzichte van eerdere verwachtingen. Het tekort wat hierdoor ontstaat wordt grotendeels opgevangen door een positieve aanpassing van de productie in de Ivoorkust. De voorraad/verbruik ratio blijft met ruim 38% nog op een hoog niveau.

Zwakkere real bepaalt koers van de suikerprijs

Suiker is in de eerste maanden van het jaar de “slechts” presterende agrarische grondstof. Met een prijsdaling van bijna 15% in het eerst kwartaal lijkt de bodem echter bereikt. De daling is met name te verklaren door een zwakker geworden Braziliaanse real. Doordat Brazilië een belangrijke suikerproducent in de wereld is heeft deze devaluatie van de munteenheid ervoor gezorgd dat een gedeelte van de voorraden versneld op de markt is gebracht, waardoor de prijzen zijn gedaald. De suikerprijzen stonden reeds onder druk, doordat vanwege goede productie in de laatste vier jaar forse voorraden zijn opgebouwd. De voorraadgroei is met 25% sinds 2010/2011 explosief geweest. Hierdoor is de voorraad/verbruik ratio boven de 45% op een zeer hoog niveau gekomen.

Prijsverwachtingen

Met name ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen in de laatste maanden hebben ervoor gezorgd dat de prijzen van tarwe, suiker en koffie fors onder druk zijn komen te staan. Op grond hiervan hebben we de prijsverwachtingen  voor suiker en koffie naar beneden aan gepast. Voor suiker verwachten we een prijs van USDc/lb 13 over 3 maanden en 13,5 over 6 maanden. De komende weken zullen nieuwe vraag- en aanbodcijfers de markt meer richting gaan geven. Bij cacao worden hierdoor geen grootse verschuivingen verwacht.

Voor de prijszetting van granen in de komende maanden is de markt op zoek naar nieuwe informatie omtrent productie en consumptie over het komende oogstjaar 2015/2016. Nadat het International Grains Council (IGC) en het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in februari/maart de eerste ramingen hebben gegeven, beginnen de verwachtingen steeds meer (en beter gefundeerd) vorm te krijgen. De recordproductie van 2014/2015 zal niet overtroffen worden, maar de te verwachten productieniveaus liggen ook in 2015/2016 op een hoog niveau. Hierdoor zal de prijs naar verwachting rondom het huidige lage peil blijven liggen in de komende maanden.