De levensvatbaarheid van zakelijke dienstverleners in de nieuwe economie

door: Han Mesters

‘Wat is de levensduur van een bedrijf?’ Voor een antwoord op deze vraag moeten zakelijke dienstverleners meer grip krijgen op relevante ontwikkelingen om zich als bedrijf in de Nieuwe Economie staande te kunnen blijven. Hierbij draait het om drie thema’s: de wendbaarheid (‘agility’), de innovatiekracht en de IT-infrastructuur van bedrijven.

agility

Wendbaarheid

De omgeving van bedrijven is sterk veranderd. Resultaten en kennis uit het verleden zijn steeds minder een garantie voor de toekomst. Hierbij kan de zakelijke dienstverlening veel leren van de beleggingswereld. Als een aandelenfonds in de afgelopen vijf jaar betere presteerde dan de index, is de kans klein dat dit in de komende drie jaar ook zo is. Historische cijfers zeggen in deze dynamische wereld namelijk niet veel over toekomstige prestaties. Belangrijker is dat bedrijven wendbaar zijn en snel kunnen op- en afschalen. In de zakelijke dienstverlening zijn werknemers de belangrijkste kostenpost. De beschikbaarheid van een interne en externe flexibele schil is dan een belangrijk instrument om wendbaar te kunnen zijn. Aangezien dit een zeer kennisintensieve sector is, maken steeds meer bedrijven gebruik van Zelfstandige Professionals (ZP’ers) in hun flexibele schil. Deze trend zet naar verwachting door. Zo wordt het werk steeds specialistischer en is het minder rendabel om specialisten in vaste dienst te nemen. Vanuit het perspectief van een specialist is het ook financieel gezien logisch zijn diensten aan te bieden bij meerdere werkgevers.

Innovatiekracht

In de zakelijke dienstverlening zijn veel bedrijven op zoek naar nieuwe business-en verdienmodellen. Traditionele modellen voldoen niet langer en bedrijven zoeken naar nieuwe diensten die de start kunnen zijn van een zogeheten nieuwe ’S-Curve’. Innovatie wordt een belangrijk integraal onderdeel van elk business-model. Er is inmiddels meer bekend over de randvoorwaarden die van belang zijn voor innovatie. Zachte cultuurvariabelen spelen hierbij een belangrijke rol. In een innovatievriendelijke cultuur mogen fouten gemaakt worden. Medewerkers komen vaak uit verschillende disciplines en dagen elkaar uit. Misschien moet je soms zelfs erkennen dat het eigen bedrijf niet in staat is tot baanbrekende innovaties. Dan is het nodig zaken opnieuw op te tuigen in een volledig nieuwe omgeving. Voor de meeste bedrijven geldt dat het mobiliseren van creativiteit bij de hun medewerkers door het scheppen van de juiste randvoorwaarden een enorme sprong voorwaarts kan betekenen voor de levensduur van een bedrijf.

IT-infrastructuur

In veel sectoren speelt het internet ook een steeds grotere rol in het business-model. Denk aan de ontwrichtende werking van het internet in de uitzendbranche, leisure, transport en retail. Ook de rol van IT in brede zin wordt steeds belangrijker. Luchtvaartmaatschappijen en banken zijn in zekere zin IT-bedrijven geworden. Vaak kampen deze bedrijven met een IT-erfenis (legacy) uit het verleden. Als zo’n bedrijf de draai wil maken naar een omgeving waarin het Internet (of de Cloud) een belangrijke rol speelt, wordt het geconfronteerd met de beperkingen van deze legacy. Klantinformatie speelt hierbij een steeds grotere rol. Dat betekent dat toegang tot zogeheten ongestructureerde informatie (informatie over de persoonlijke situatie van een klant en zijn productvoorkeuren) belangrijker wordt dan de toegang tot gestructureerde informatie (zoals informatie over de transacties van een klant). In IT-terminologie: CRM-systemen worden belangrijker dan ERP-systemen. Het zijn juist de ongestructureerde CRM-systemen die gevoed worden door het Internet.

 1+1=3

Bedrijven die in 2015 met een flexibele schil werken, innovatie in hun business-model hebben geïntegreerd en nieuwe IT-toepassingen omarmen, hebben betere vooruitzichten. Belangrijk is wel dat het er niet om gaat dat een bedrijf slechts één van deze drie pijlers op orde heeft. Om als zakelijke dienstverlener te overleven, geldt: 1 + 1 = 3.