Azië – Nog steeds mondiale groeimotor, ondanks China’s afkoeling

door: Arjen van Dijkhuizen

Azie - Nog steeds mondiale groeimotor, ondanks China’s afkoeling.pdf (152 KB)
Download

Onder de opkomende economieën blijft Azië het goed doen. We verwachten dat de regionale groei in de komende jaren ongeveer 6% blijft, veel hoger dan in andere regio’s. Tegenover de geleidelijke groeivertraging in China staat het herstel van India en andere economieën, die profiteren van een groeiversnelling in de VS en de eurozone. Een tegenvallende groei in de industrielanden en China en een sneller dan verwachte renteverhoging in de VS vormen de belangrijkste risico’s.

Groei veerkrachtig, ondanks terugval in derde kwartaal

Azië blijft veel sterker groeien dan de andere opkomende landen en de industrielanden. Hoewel de binnenlandse situatie per land verschilt, is de toename van de export een algehele steun in de rug. Ondanks een duidelijke terugval eind 2013/begin 2014, zijn de uitvoervolumes van Azië in de loop van 2014 sterker toegenomen dan het mondiale gemiddelde en het gemiddelde voor de opkomende landen.

 

141120-Azie1

Na een versnelling tot 6,2% j-o-j in het tweede kwartaal, met China en India als aanjagers, zijn er tekenen van een terugval in het derde kwartaal. In China daalde de groei in het derde kwartaal tot 7,3% j-o-j. De correctie op de vastgoedmarkt, de maatregelen tegen schaduwbankieren en de anti-corruptie-campagne drukten de binnenlandse vraag. Ook in Zuid-Korea en Indonesië zwakte de groei iets af. De regionale inkoop-managersindex voor de verwerkende industrie daalde van 52,0 in juli naar 50,9 in september, maar stabiliseerde in oktober. In Zuid-Korea en Indonesië ligt deze index nu onder de neutrale grens van 50. Dat geldt ook voor Hongkong, waar de demonstraties het ondernemersvertrouwen hebben aangetast.

De regionale groei blijft in 2014 6% …

Ondanks de waarschijnlijke terugval in het derde kwartaal verwachten we dat de regionale groei dit jaar rond 6% uitkomt, net als in 2013. De groei in China vertraagt van 7,7% naar net onder 7,5% (onze prognoses zijn afgerond op een half of heel procentpunt). Verder voorzien we vergeleken met 2013 een lagere groei in Indonesië, Hongkong, Singapore en Thailand. Hiertegenover staat een hogere groei in India, Zuid-Korea, Taiwan en Maleisië. India profiteert van de dynamiek die is ontstaan na de afgetekende overwinning van premier Modi en de BJP in mei. De recente winst van de BJP in deelstaat-verkiezingen kan de weg vrijmaken voor meer hervormingen, die tot nu toe weinig om het lijf hadden.

 

141120-Azie2

141120-Azie3

… evenals in 2015/16, ondanks groeivertraging China

De regionale groei blijft in 2015 en 2016 naar verwachting rond 6%. Ons basisscenario gaat uit van een geleidelijke vertraging in China. We verwachten dat de Chinese groei afzwakt tot 7% in 2015/16. Hiertegenover staat echter een hogere groei in andere exportgerichte Aziatische landen, die kunnen profiteren van het aanhoudende herstel in de VS en de eurozone. Bovendien schudden landen als Hongkong en Thailand de effecten van de politieke onrust van zich af. Volgens onze prognoses blijft China in 2015 en 2016 de snelste groeier, ondanks de vertraging. De groei in India convergeert geleidelijk naar het Chinese niveau (prognose: 5,5% in 2015 en 6% in 2016). Andere landen met een relatief laag BBP/capita (Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Vietnam) blijven eveneens snel groeien. De rijkere landen (Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, Hongkong) groeien minder spectaculair.

Winnaars en verliezers van lagere olieprijzen

De gevolgen van de lagere energie- en grondstoffenprijzen verschillen per land. Behalve het inflatie-effect profiteren energie-importeurs als China, India, Zuid-Korea en Indonesië van een lagere energierekening. Voor India en Indonesië vormen de lage energieprijzen een unieke kans om de nood-zakelijke hervorming van de brandstofsubsidies door te voeren (Indonesië begon medio november al met het verlagen van deze subsidies). De lagere grondstoffenprijzen hebben ook negatieve effecten voor grondstoffenexporteurs zoals Maleisië, Indonesië en Thailand.

Inflatiedaling biedt ruimte voor soepeler beleid

Dankzij de lagere grondstoffenprijzen is de inflatie in de regio verder afgenomen, van 4,1% j-o-j in mei naar 3,0% in september. De kerninflatie bereikte in september het laagste niveau in een jaar (2,1% j-o-j). Wij verwachten dat de regionale inflatie op jaarbasis daalt van 4,6% in 2013 tot 3,7% in 2014. Voor 2015 voorzien we een lichte stijging tot 4%, ervan uitgaande dat het effect van de dalende grondstoffenprijzen geleidelijk wegebt. Achter deze regionale gemiddelden gaan grote verschillen tussen landen schuil. De inflatie blijft relatief hoog in India (prognose 2015: 7%) en Indonesië (7,5%).

Door de inflatiedaling ontstaat er over het algemeen meer ruimte voor extra (monetaire) stimulering. China heeft onlangs zo’n USD 115 miljard in de binnenlandse banken gepompt en andere gerichte stimuleringsmaatregelen genomen. In Zuid-Korea is de beleidsrente in twee stappen met 50 basispunten verlaagd tot 2%, een historisch laag niveau. In India is door de snelle inflatiedaling de verwachting gegroeid dat de rente eerder wordt verlaagd. Wij zien voor India ook enige ruimte voor renteverlagingen. Toch denken we dat de centrale bank – die behoedzaam opereert sinds de marktonrust vorig jaar – zal wachten tot er meer bewijs is dat de lagere inflatie standhoudt. In Maleisië, Indonesië en de Filippijnen zijn de beleidsrentes de afgelopen maanden juist verhoogd.

Belangrijkste risico’s

Een belangrijk risico voor onze prognose is een lager dan verwachte groei van de relevante handelspartners. De exportbasis van opkomend Azië is vrij divers. In de meeste landen gaat minder dan 50% van de export naar China, de VS, de eurozone en Japan. Dit betekent dat minimaal 50% van de export naar andere landen/regio’s gaat, inclusief de rest van opkomend Azië. Toch zou een tegenvallende groei in de industrielanden en/of China natuurlijk een negatief effect hebben op de groeivooruitzichten in Azië.

141120-Azie4

Een ander risico betreft de verwachte renteverhogingen door de Federal Reserve in 2015 en 2016. Wanneer deze sneller gaan dan verwacht, kan opnieuw marktonrust ontstaan. Dit kan tot hernieuwde kapitaalvlucht uit de opkomende markten leiden. De externe indicatoren van de meeste opkomende landen in Azië zijn over het algemeen goed. Van de twee Aziatische landen die vorig jaar in de vuurlinie lagen, lijkt Indonesië nog altijd kwetsbaar. Het tekort op de lopende rekening en de buitenlandse schuld zijn relatief hoog en de deviezenreserves relatief laag. Wel kan de verlaging van brandstofsubsidies de (energie)consumptie drukken en positief doorwerken op het lopende-rekeningsaldo. Door verstandig beleid is India ten opzichte van vorig jaar veerkrachtiger geworden. Andere kwetsbaarheden in de regio zijn de hoge schulden van huishoudens en (staats)bedrijven (China, Hongkong, Singapore, Maleisië en Thailand) en de kwetsbare overheidsfinanciën (met name in India, Maleisië en Indonesië).

141120-Azie5

Tot slot kunnen de groeivooruitzichten ook geschaad worden door (geo)politieke risico’s. Recente ontwikkelingen in Thailand en Hongkong hebben dat opnieuw laten zien. Bovendien wordt China steeds assertiever, waardoor territoriale conflicten rond de Zuid-Chinese Zee van tijd tot tijd de kop kunnen opsteken.