Beeld over metaalmarkten blijft positief ondanks zorgen

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor sept. 2014.pdf (335 KB)
Download

• Zorgen over vraag naar industriële metalen door recente zwakke macrocijfers uit Europa en China
• Fundamentele situatie in de staalsector blijft in meeste regio’s voorlopig nog relatief zwak
• Dankzij solide fundamentele situatie en krapte in basismetalen positieve prijsprognose voor 2014

Staal- en koperprijzen staan sinds begin 2014 onder druk

prijsverandering sinds 1-1De prijzen in de ferro-industrie, met name die van grondstoffen voor staalproductie, zijn fors gedaald. Zo is ijzererts sinds 1 januari al 36% goedkoper geworden en hoeft er voor cokeskolen 23% minder te worden betaald. In beide markten zijn de prijzen gedrukt door overaanbod, momenteel het grootste probleem. De gemiddelde mondiale staalprijs gaf evenwel slechts een ééncijferige daling te zien, wat – in theorie – gunstig zou moeten zijn voor marges. Volgens cijfers van CRU waren de EBITDA-marges van Chinese staalfabrikanten relatief mager tot negatief. Sinds het begin van K3 is echter een kentering zichtbaar. Zo zijn de gemiddelde mondiale staalprijs en de prijs voor cokes gestabiliseerd. De ijzerertsprijs is sinds 1 juli 9% verder gedaald. Producenten lijken weinig discipline aan de dag te leggen, terwijl mijnbouwbedrijven alsmaar meer ijzererts opdelven. Hierdoor wordt het overaanbod in stand gehouden. Multinationals in ijzerertsmijnbouw, die forse schaalvoordelen kennen en een relatief lage kostenstructuur hebben, proberen zo de marktprijzen te drukken om dure capaciteit uiteindelijk wereldwijd uit de markt te dringen. Chinese afnemers van ijzererts kampen bovendien met aangescherpte kredietvoorwaarden, wat de afzet in het segment ook beperkt. Basismetalen geven een heel andere prijsontwikkeling te zien. Zo is alleen koper sinds begin 2014 in prijs gedaald en zijn aluminium, nikkel en zink duurder geworden. Voor de drie laatstgenoemde metalen is zowel de vraag- als de aanbodsituatie relatief gunstiger, terwijl fundamentele veranderingen in de kopermarkt – de voorraden bij de London Metal Exchange (LME) lopen terug – de neerwaartse prijstrend niet tot staan hebben gebracht. Het best presterende metaal sinds het begin van K3 is aluminium, dat aanzienlijk in prijs is gestegen. Koper en nikkel ondervonden enige druk van geopolitieke ontwikkelingen, regelgeving en verrassend zwakke macrocijfers uit Europa en China. Aluminium en zink zijn tot dusverre de lichtpuntjes.

Is er ruimte voor hogere staalprijzen?

staal en ruwe matVoor de prijsontwikkeling in de staalsector is 2014 tot dusverre geen al te positief jaar. De vraag is zwak en het aanbod is overvloedig, waardoor de prijzen in de meeste regio’s omlaag zijn gegaan. Het prijspeil in het GOS en de VS is ten opzichte van 1 januari stabiel gebleven, terwijl staal in Europa (zowel noorden als zuiden) en China goedkoper werd. De prijzen in Latijns-Amerika zijn onder impuls van een hoge vraag echter met 3,5% gestegen sinds 1 januari. Sinds het begin van K3 lijkt er enige ruimte voor verbetering en heeft er wereldwijd voorzichtig optimisme postgevat. In Europa lopen de prijzen sinds het begin van K3 nog steeds terug, maar in alle andere regio’s lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en tekenen zich stabiele of licht stijgende prijzen af. Dat is geen verrassing, want na de zomerslapte markeert september gewoonlijk het begin van een aantrekkende vraag. De wereldwijde productieactiviteit verbetert en de bouwsector trekt aan, met name in de VS. De prijzen in de VS zullen naar verwachting dan ook verder stijgen. De hogere vraag naar staal in de VS kan echter tot invoer van goedkoper staal uit het buitenland leiden en de prijzen binnen de VS drukken. In de meeste andere regio’s zijn de fundamentele omstandigheden in de staalsector nog steeds relatief zwak. In China nemen de investeringen in de vastgoedsector af, waardoor de vraag naar staal daar relatief flets is. In Europa en Latijns-Amerika is de macro-economische situatie verslechterd en dit zal uiteindelijk ook de staalsector opbreken. Wij voorzien daarom geen belangrijke stijging van de staalprijzen gedurende K3. Een lichte verbetering zal tot K4 op zich laten wachten.

Fundamentele situatie is gunstig voor basismetalen

gewogen basismetalenDe combinatie van solide fundamentele omstandigheden en krapte op basismetaalmarkten (met name in China) schept positieve prijsverwachtingen voor dit jaar. De situatie voor basismetalen als geheel is op verschillende fronten verbeterd. Sinds begin 2014 zijn de totale LME-voorraden met 14% afgenomen en is de gewogen basismetaalprijs met 4% gestegen. De speculatieve vraag van investeerders bleef stabiel, wat erop wijst dat investeerders nog steeds enig vertrouwen hebben in de wereldwijde economische groei en de toekomstige metaalvraag. Daar komt bij dat China dit jaar meer tekorten dan overschotten aan basismetalen kent. Aluminium zal op de Chinese markt voldoende beschikbaar zijn, maar voor koper, nikkel en zink zal de balans waarschijnlijk in negatieve richting doorslaan. De vraag vanuit investeerders naar basismetalen lijkt meer dan de fundamentele situatie van invloed te zijn op de prijsontwikkeling, zodat basismetaalprijzen vermoedelijk volatiel blijven. Wij gaven al eerder aan dat de risico’s verder toegenomen zijn (bezorgdheid over Europese economieën, trage Chinese (import)vraag naar metalen, geopolitieke spanningen). Dit zal de komende tijd ook gevolgen hebben voor de hoogte en de volatiliteit van de prijzen. Wij verwachten dat aluminium en zink ook in H2 de best presterende metalen zijn en dat de vraag naar aluminium solide blijft. Daar staat aanhoudende overcapaciteit in de Chinese aluminiumsector tegenover, al zal die naar verwachting langzaam afnemen. In de zinkmarkt wordt een verdere stijging van de prijzen voorzien. De productiegroei in bestaande mijnen is namelijk afgenomen, terwijl de sluiting van mijnen op stapel staat. Bovendien zit er slechts een beperkt aantal grote mijnbouwprojecten in de pijplijn en kampen recent gelanceerde projecten op nieuwe locaties met aanloopproblemen, waardoor de productie is stilgelegd. Hoewel de nikkelmarkt nog steeds door een afwachtende houding wordt gekenmerkt, blijft de vraag naar koper (met name uit China) naar verwachting dit jaar solide.