Weekly Rente – Monetaire divergentie

door: Nick Kounis

De korte rente in de eurozone lijkt nog verder naar beneden te kunnen nu de markten de recente ECB-maatregelen verwerken. De Britse korte rente vertoont juist een stijgende lijn sinds de verklaring van BoE-president Carney dat een renteverhoging niet lang meer op zich laat wachten. Wij hebben het tijdstip van de eerste rentestap van de BoE vervroegd van februari volgend jaar naar november dit jaar. De markten hebben een eerste rentestap dit jaar al bijna volledig ingeprijsd.

Markten verteren ECB-maatregelen

De twee grote centrale banken van Europa bewegen zich in tegengestelde beleidsrichting. Begin juni kwam de ECB met een pakket maatregelen: zij verlaagde haar beleidstarieven, verklaarde dat de rente langer op een lager niveau wordt gehouden en nam maatregelen om de liquiditeit te verruimen. De korte rente en de impliciete rente in futures dalen nu de financiële markten de ECB-maatregelen verwerken. Wij denken dat deze trend nog wel even aanhoudt. Als de ECB de komende week de sterilisatie van het SMP-programma voor de effectenmarkten stopzet, zal het liquiditeits-surplus waarschijnlijk toenemen tot boven EUR 200 mld. Later dit jaar zullen ook de gerichte langer lopende herfinancierings-transacties (TLTRO’s) vermoedelijk voor extra liquiditeit zorgen. Wanneer extra liquiditeit beschikbaar komt, zal de EONIA zich meer richting de depositorente van de ECB (nu -0,1%) bewegen. Dit houdt in dat de EONIA zou kunnen dalen tot nul of zelfs iets daaronder. In het verlengde hiervan kan driemaands Euribor de komende weken teruglopen naar 0,1%. Bovendien zullen de verwachtingen voor de korte rente vermoedelijk mee naar beneden getrokken worden door de dalende trend van de huidige tarieven en de bevestiging door de ECB van haar toekomstig rentebeleid.

Korte stuk en middenstuk van curve kunnen nog lager

Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste situatie denken wij dat de rendementen op staatsobligaties van kernlanden in het korte en middenstuk van de curve nog wat verder kunnen dalen. De rendementen op tienjarige staatsobligaties zullen op de korte termijn echter ongeveer gelijk blijven. De lagere verwachtingen voor de korte rente zullen zorgen voor enige neerwaartse druk op de lange rente. Tekenen dat het economisch herstel in de eurozone aan kracht wint, zullen dit naar verwachting compenseren. Tegen het einde van dit jaar en in de loop van volgend jaar zullen de rendementen op tienjarige staatsobligaties geleidelijk stijgen naarmate de economische groei aantrekt, de inflatie begint op te lopen en de markten de mogelijkheid van grootschalige kwantitatieve verruiming door de ECB uitprijzen.

 

BoE-president Carney laat duidelijk van zich horen

Mark Carney, president van de Britse centrale bank (BoE), heeft verklaard dat een verhoging van de Britse rente niet lang meer op zich laat wachten. Volgens Carney wordt er al driftig gespeculeerd over het precieze tijdstip van de eerste rentestap en is het goed mogelijk dat deze eerder wordt gezet dan de markten op dit moment verwachten. De onderbouwing van een dergelijk besluit wordt volgens hem ook evenwichtiger. De verschuiving in de visie van de BoE weerspiegelt de forse versnelling van de economische groei en de sterker dan verwachte daling van de werkloosheid. Punten van zorg zijn het krachtige herstel van de huizenmarkt en de mede daaruit voortvloeiende hogere schuldenlast van huishoudens. Carney wil de fouten die in het verleden gemaakt zijn, vermijden en dus voorkomen dat het financiële plaatje van gezinnen snel verder uit evenwicht raakt. Het beleidscomité van de BoE krijgt nieuwe macroprudentiële bevoegdheden om de huizenmarkt en de hypotheekgroei te beteugelen en zal hiervan waarschijnlijk gebruik gaan maken. Een hogere rente is uiteindelijk echter het krachtigste wapen waarover het beschikt. Al met al onderstrepen de opmerkingen van Carney onze visie dat de BoE als eerste grote centrale bank de rente gaat verhogen. Het tijdstip waarop dit volgens ons gaat gebeuren, hebben wij vervroegd van februari volgend jaar naar november dit jaar. Wij hebben onze prognose van 2% eind 2015 niet gewijzigd, omdat Carney heeft aangegeven dat de rente geleidelijk wordt verhoogd. De financiële markten reageerden scherp op de uitlatingen van Carney: de tarieven voor GBP-futures stegen met 10 tot 20 bp over de hele curve. Een renteverhoging vóór het einde van het jaar lijkt hiermee bijna volledig te zijn ingeprijsd.