Weekly Rente – ECB koerst af op renteverlaging

door: Nick Kounis

ECB-president Draghi liet sterk doorschemeren dat het beleid in juni wordt verruimd. Verlaging van de beleidsrente lijkt de voorkeursoptie om de koers van de sterke euro bij de huidige, onaanvaardbare lage inflatie te drukken. Wij zetten inmiddels in op een geringe verlaging (15 bp) van de herfinancierings- en depositorente, waardoor het eerste tarief het nulpunt nadert (0,1%) en het tweede zelfs negatief wordt (-0,15%). De rendementen op staatsobligaties zullen langer lager blijven maar gaan tegen het einde van het jaar geleidelijk oplopen.

ECB hint op renteverlaging in juni om euro te drukken

ECB-president Mario Draghi heeft aangegeven dat de Raad van Bestuur op de volgende vergadering in juni eindelijk de daad bij het woord zal voegen. In opvallend heldere taal zei hij dat het bestuur ‘niet ervoor zal terugdeinzen om de volgende keer in actie te komen maar eerst de eigen ECB-prognoses wil afwachten’. Dit lijkt te zijn ingegeven door de combinatie van de hardnekkig sterke euro en de lager dan verwachte inflatie. Volgens Draghi is de koers van de euro gezien de lage inflatie een ernstig zorgpunt. Voor de Raad van Bestuur lijkt het vooruitzicht van lage inflatie niet langer acceptabel. Draghi zei namelijk dat er binnen het bestuur consensus was ‘om niet in lage inflatie te berusten’. Hij liet zich echter niet verleiden om aan te geven in welk vat de beleidsactie zou worden gegoten. Onlangs zei Draghi echter in een toespraak tijdens zijn bezoek aan DNB dat verlaging van de beleidstarieven het juiste middel zou zijn om verkrapping van de financiële omstandigheden, bijvoorbeeld als gevolg van de kracht van de euro, het hoofd te bieden. Verlaging van de beleidsrente lijkt dan ook de voorkeursoptie om de koers van de sterke euro bij de huidige, onaanvaardbare lage inflatie te drukken. Wij zetten inmiddels in op een geringe verlaging (15 bp) van zowel de herfinancieringsrente als de depositorente. Het eerste tarief nadert dan het nulpunt (0,1%) en het tweede wordt dan zelfs negatief (-0,15%). Een beperkt programma voor de aankoop van door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities / ABS) in de loop van de komende maanden is ook een reële optie. Grootschalige kwantitatieve verruiming (inclusief de aankoop van staatsobligaties) blijft vooralsnog onwaarschijnlijk.

Renteverlaging wordt ingeprijsd na woorden van Draghi

Na de vergadering en de aansluitende persconferentie van de ECB heerste er volatiliteit op de financiële markten. Door het besluit van de ECB om de beleidsrente niet te wijzigen en het relatief behoudend commentaar aan het begin van de persconferentie gingen de verwachtingen voor de korte rente en de rendementen op Duitse staatsobligaties (Bunds) aanvankelijk omhoog. Er volgde echter een scherpe omslag toen Draghi sprak over beleidsverruiming in juni. De verwachtingen voor de korte rente daalden, de euro moest de eerdere winst royaal weer inleveren en de rendementen op staatsobligaties uit de eurozone gingen naar beneden. Het middenstuk van de Duitse curve profiteerde het meest van de groeiende verwachting in de markt dat de rente verlaagd wordt. Toch is een kleine verlaging van de herfinancierings- en depositorente nog niet volledig ingeprijsd in kortlopende rentefutures. Dit wijst erop dat de renteverwachtingen verder naar beneden kunnen als de ECB haar beleidstarieven in juni inderdaad verlaagt.

 

 

Ramingen rendementen op staatsobligaties verlaagd

Op grond van onze gewijzigde inschatting van de beleidskoers van de ECB hebben wij onze ramingen voor de rendementen op staatsobligaties naar beneden bijgesteld. Op de korte termijn kunnen de rendementen op Bunds nog iets verder dalen, met name in het middenstuk van de curve, naarmate de markten de renteverlagingen volledig inprijzen. Verder verwachten wij dat de rendementen, nu de ECB sterker neigt naar verruiming, langer lager zullen blijven. Onze prognose voor tienjarige Bunds luidt nu 1,5% over drie maanden en 1,8% aan het eind van het jaar (was respectievelijk 1,7% en 2,2%). De geleidelijke stijging die wij tegen het einde van het jaar voorzien, weerspiegelt onze visie dat de bodem onder het economisch herstel steviger wordt. Bovendien denken wij dat de inflatie de komende maanden nog iets verder afzwakt maar later dit jaar weer gaat oplopen. Omdat wij niet geloven dat de ECB overgaat tot grootschalige kwantitatieve verruiming, zouden de financiële markten in de loop van het jaar dit scenario geleidelijk moeten gaan uitprijzen. Wij hebben ook onze prognoses voor de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) verlaagd. Fed-voorzitter Janet Yellen blijft zich in verruimingsgezinde bewoordingen uitlaten en lijkt de kans op een vroegtijdige renteverhoging uit de markt te willen praten, ook al worden de cijfers voor de Amerikaanse economie beter.