Visie op rente en euro – Toch geen actie door ECB

door: Nico Klene

Visie april 2014.pdf (141 KB)
Download

Tegen onze verwachting in heeft de ECB vorige maand geen verdere verruimende maatregelen genomen. We gaan er nu van uit dat de ECB waarschijnlijk verder van dergelijke maatregelen zal afzien. Dit heeft gevolgen voor onze raming van de euro-dollarkoers. We voorzien nu minder waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar.

ECB neemt geen verruimende maatregelen

De ECB heeft de rente begin maart ongewijzigd gelaten. Dat was geen verrassing. Wel verrassend was dat de bank geen nieuwe onconventionele maatregelen nam. Volgens de ECB-president waren die niet nodig, omdat ze geen tekenen zagen van een ongewenste verkrapping van de geldmarkt. Een argument dat de ECB aanvoerde, was dat de nieuwe (kwartaal)¬stafprognoses van de bank “eerdere ramingen bevestigen dat de inflatie gedurende een langere periode laag blijft, gevolgd door een geleidelijke stijging naar een niveau dichter in de buurt van 2%.” Klaarblijkelijk kan de ECB leven met de recente stijging van de korte rente. Bovendien lijkt de bank te accepteren dat de inflatie gedurende een langere periode ruim onder de beoogde (bijna) 2% zal liggen. We verwachten nu geen verdere verruimende maatregelen van de ECB meer. Mede daarom zien we de euriborrentes niet meer terugvallen naar de niveaus van enkele maanden geleden, maar zullen deze voorlopig ruwweg stabiel zijn.

Wel wees bankpresident Draghi erop dat de risico’s voor de economie ‘aan de onderkant’ zitten (dus vooral kans op tegenvallers). Ook werd herhaald dat de belangrijkste rente-tarieven van de ECB gedurende langere tijd op het huidige niveau op daaronder blijven. (Dit is de zogeheten ‘beleidsindicatie’ van de bank.)

Onze inflatieramingen zijn lager dan die van de ECB. Wij verwachten dat de inflatie in de komende maanden rond het huidige lage niveau blijft (0,5% in maart), onder meer door de forse onbenutte capaciteit in de economie. Ook de sterke euro en de gematigde ontwikkeling van goederen- en grond-stoffenprijzen drukken de inflatie. De kans op deflatie neemt dus wel wat toe. Een verdere versoepeling van het beleid is daarom nog altijd mogelijk.

Lange rentes kunnen licht omhoog

De lange rentes in Nederland en Duitsland zijn in maart uiteindelijk wat gedaald. Enerzijds was er een opwaarts effect op de rente van het besluit van de ECB (om niets te doen) en van meevallende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, anderzijds werd de rente aanvankelijk gedrukt door de onrust rond Oekraïne en de Krim.

We verwachten dat de wereldeconomie weer aan kracht zal winnen, en dan met name de Amerikaanse economie. Daar zullen de economische cijfers waarschijnlijk verbeteren na de tijdelijke zwakte als gevolg van het slechte weer. Verder gaan wij er nog steeds van uit dat het rond Oekraïne goed afloopt. Daarom voorzien wij in de komende maanden een stijging van de Amerikaanse lange rente. De Duitse en Nederlandse rente zullen eveneens stijgen, maar minder – door de aanhoudend lage inflatie in de eurozone, die de verwachtingen voor de korte rente onder neerwaartse druk zal houden.

Raming euro-dollar aangepast: minder verzwakking euro

De euro werd in maart tijdelijk wat sterker door het eerder genoemde besluit van de ECB. Maar nadat de Fed zich later in de maand ‘verkrappingsgezinder’ uitliet dan was verwacht, waardoor de markt nu voor 2015 hogere korte rentes in de VS verwacht, werd juist de dollar weer iets sterker. Ook uitspraken van enkele ECB-functionarissen droegen daaraan bij.

De ontwikkeling van de wisselkoers is achtergebleven bij onze verwachting dat de dollar sterker zou worden. Nu de ECB lijkt af te zien van verdere verruimende maatregelen zal de euro waarschijnlijk voorlopig sterk blijven. We hebben daarom onze ramingen aangepast. Na een voorlopig vrij stabiele koers voorzien we nog steeds een waardestijging van de dollar, maar minder dan voorheen. We denken nu dat de dollar pas laat in dit jaar en in 2015 aan kracht wint – dankzij de gunstiger Amerikaanse conjunctuur en de verwachte renteverhogingen in de VS in 2015. Bovendien zal die rentestijging naar onze verwachting waarschijnlijk sterker zijn dan de markt nu denkt.