Eurozone: Inflatie ebt weg

door: Aline Schuiling

140422-Eurozone.pdf (101 KB)
Download

Het BBP van de eurozone groeide in het vierde kwartaal van 2013 0,2% ten opzichte van het derde. De groei zal naar verwachting dit jaar licht versnellen en volgend jaar wat sterker. In zijn totaliteit blijft het herstel wel bescheiden. Enkele factoren die in de voorbije jaren de binnenlandse vraag drukten, zullen geleidelijk aan kracht verliezen maar verhinderen een krachtig herstel. De export zal profiteren van de aantrekkende wereld¬economie, al zal de sterke euro dit jaar nog een blok aan het been zijn. De inflatie is scherp gedaald en wij denken dat de inflatie dit jaar erg laag blijft en ook volgend jaar nog ruim onder het streefniveau van de ECB ligt. De deur staat dus open voor de ECB om haar beleid verder te verruimen. Wij denken dat de Duitse tienjaars rente zich de komende maanden vermoedelijk rond het huidige niveau blijft bewegen en ergens halverwege dit jaar geleidelijk gaat oplopen. De stijging zal echter beperkt zijn gezien de lage korte rente, lage inflatie en bescheiden economische groei. De euro zal tijdens onze prognoseperiode naar verwachting terrein prijsgeven tegenover de dollar.

 

EurZone1

Gematigde groei houdt aan

De economie van de eurozone kromp zes kwartalen op rij maar groeide in de laatste drie kwartalen van 2013 gemiddeld 0,2%. De particuliere consumptie steeg in elk van deze drie kwartalen met 0,1% kwartaal-op-kwartaal; de investeringen in vaste activa in de private sector namen in deze periode in totaal met 1,7% toe. De overheidsbestedingen bleven gelijk, terwijl de netto export en voorraadvorming samen 0,2 procentpunt bijdroegen aan de totale BBP-groei. Opmerkelijk is het herstel in de periferie in de loop van 2013, na jaren van diepe recessie en ingrijpende economische hervormingen. Het herstel was het sterkst in Portugal en Ierland maar ook de Spaanse economie zit weer in de lift. Griekenland publiceert alleen niet-seizoen-gecorrigeerde cijfers, waardoor we naar de jaar-op-jaar mutatie moeten kijken. Deze verbeterde van -6,0% in het eerste kwartaal van 2013 naar -2,3% in het vierde. Italië, waar drastische hervormingen nog niet zijn doorgevoerd, is achtergebleven: de economie kromp in het tweede er derde kwartaal van 2013 en groeide slechts 0,1% in het vierde (kwartaal-op-kwartaal).

Economisch herstel wint vaart in 2014015

De maandelijkse cijfers doen vermoeden dat de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar is aangetrokken. Dit was mede te danken aan de ongekend zachte winter, al werd het positief effect op de bouw voor een deel tenietgedaan door de lagere energieproductie. Zo steeg in Duitsland de bouwactiviteit in februari met 5% 3m-o-3m maar was de energieproductie 3,4% lager. Wij denken dat na het eerste kwartaal de groei gedurende de rest van het jaar zal stabiliseren rond 0,2%-0,4% kwartaal-op-kwartaal, om vervolgens in 2015 te versnellen naar ongeveer 1,8% gedurende het gehele jaar. Investeringen in vaste activa blijven de belangrijkste aanjager, gesteund door de afnemende onzekerheid rond de crisis in de eurozone, de gezonde balansverhoudingen bij bedrijven, de verbeterende winstgevendheid en de zeer lage rente. Daar staat tegenover dat de strenge kredietvoorwaarden die banken hanteren, het investeringstempo wat zullen remmen. De particuliere consumptie ontwikkelt zich naar verwachting wat trager: door de hoge werkloosheid blijft de loongroei bescheiden en in sommige landen blijft de woningmarkt zwak. Bovendien moeten de meeste landen nog verder bezuinigen, zij het minder hard dan in voorgaande jaren. De exportgroei zal profiteren van de aantrekkende wereldhandel, al zal de sterke euro dit jaar nog een blok aan het been zijn. Gezien de verwachte daling van de euro, lijkt een sterkere versnelling van de exportgroei in 2015 in het verschiet te liggen.

 

EurZone2

Inflatie ebt weg

De inflatie is in de afgelopen maanden snel gedaald (0,5% in maart). In de meeste perifere landen was de inflatie in de laatste paar maanden bijna nul of zelfs negatief. Vermoedelijk zal de inflatie in april tijdelijk wat oplopen onder invloed van Pasen. In de maanden daarna zal de inflatie echter zeer laag blijven, als gevolg van de sterke euro en de aanzienlijke overcapaciteit in de economie. Ook voedsel- en energieprijzen zullen waarschijnlijk nog wat verder dalen. Volgend jaar zouden een zwakkere euro en een langzaam slinkende overcapaciteit een inflatoir effect moeten hebben. De inflatie blijft dan echter nog wel ruim onder de doelstelling van de ECB voor prijsstabiliteit.

 

EurZone3

ECB laat deur open voor verdere verruiming van beleid

Sinds november heeft de ECB haar monetair beleid niet meer gewijzigd. Wel is de indicatie van het toekomstig rentebeleid aangescherpt en zijn de geluiden vanuit de ECB verruimings-gezinder geworden. In april verklaarde ECB-president Mario Draghi dat de ECB vastbesloten is om een sterk accommo-derende koers te blijven varen en paraat staat om nieuwe conventionele of onconventionele verruimende maatregelen te nemen. Zelfs kwantitatieve verruiming behoort tot de mogelijkheden als de inflatie te lang te laag blijft. Draghi liet doorschemeren dat een dergelijk programma mogelijk gericht zal zijn op krediet¬verlening aan de private sector. De kans is zeer groot dat de ECB inderdaad een klein aankoop-programma zal opstarten dat gebaseerd is op effecten met leningen als onderpand. Daarnaast is de kans op een (kleine) verlaging van de herfinancieringsrente en de depositorente toegenomen, maar ons basisscenario blijft dat de ECB voorlopig de rente ongewijzigd zal laten.

Rente blijft laag, euro wordt goedkoper

De driemaands euribor is sinds eind november licht gestegen omdat banken hebben afgelost op hun leningen bij de ECB en hierdoor de extra liquiditeit op de geldmarkt is afgenomen. Gegeven onze verwachtingen voor het monetair beleid denken wij dat de driemaands euribor de komende maanden rond het huidige niveau blijft schommelen. De rente op Duitse tienjaars staatsobligaties (Bunds) beweegt zich sinds medio januari tussen 1,55% en 1,75%. De opwaartse druk van een wereldwijd economisch herstel en stijgende rendementen in de VS werd opgeheven door de lage inflatie in de eurozone en het verruimingsgezinde commentaar van de ECB. Wij denken dat de Duitse rente de komende maanden in de buurt van het huidige niveau blijft, om vervolgens op te lopen onder invloed van het doorzettend herstel van de wereldeconomie. De stijging zal vermoedelijk beperkt zijn gezien de zwakke inflatie, het accommoderend monetair beleid en de bescheiden economische groei. Wij verwachten dat de Duitse tienjaars rente 2,20% bedraagt eind 2014 en 2,70% eind 2015 en dat het renteverschil tussen de VS en Duitsland groter wordt.

Na de verruimingsgezinde opmerkingen van Mario Draghi begin april daalde de EUR/USD licht. Wij denken dat de euro dit jaar en volgend jaar veel meer terrein moet prijsgeven, hoofdzakelijk omdat de Amerikaanse economie waarschijnlijk beter zal presteren dan de economie van de eurozone en de monetaire teugels in de VS naar verwachting eerder worden aangehaald dan in de eurozone.

 

EurZone4

 

EurZone5