Weekly – Rente

door: Nick Kounis

Yellen zet in op ‘zeer krachtig herstel’

Gedoodverfd toekomstig Fed-voorzitter Janet Yellen heeft in haar verklaring voor de bankencommissie van de Senaat de lat hoog gelegd voor beëindiging van de monetaire stimulering. Uit haar woorden kan worden afgeleid dat het onwaarschijnlijk is dat al in december met de afbouw wordt begonnen. Dit sluit aan bij onze visie dat de Fed vermoedelijk pas in maart hiertoe overgaat. Verder denken wij nu dat de afbouw van de obligatieaankopen gepaard zal gaan met een verlaging van het werkloosheidspercentage waarbij de rente voor het eerst wordt verhoogd. Dit alles doet vermoeden dat de Fed de rente nog langer laag zal houden. Wij hebben onze renteprognoses voor de VS en de eurozone dan ook aangepast.

De lat ligt hoog

Janet Yellen, de beoogde opvolgster van Bernanke als voorzitter van de US Federal Reserve, heeft in een verklaring voor de bankencommissie van de Senaat de lat hoog gelegd voor beëindiging van de monetaire stimulering. Zij verklaarde dat “wij er alles aan moeten doen om een zeer krachtig herstel te bevorderen”. Janet Yellen leek niet bepaald ingenomen met de huidige situatie: “Het is belangrijk om de steunmaatregelen niet te beëindigen nu het herstel nog broos is”. Verder functioneerde de arbeidsmarkt volgens haar nog steeds “ver onder” haar potentieel. Zij maakte zich sterk voor kwantitatieve verruiming en stelde dat de voordelen nog steeds groter waren dan de kosten maar dat het FOMC (de beleidsmakers van de Fed) wel alert is op mogelijke negatieve kanten van het programma. Haar woorden wijzen erop dat de recente goede banencijfers waarschijnlijk nog geen reden zijn om al in december met de afbouw van de obligatieaankopen te beginnen. Dit sluit aan bij onze visie dat de Fed vermoedelijk pas in maart hiertoe overgaat. De financiële markten dachten er ook zo over. Het rendement op Amerikaans schatkistpapier daalde: beleggers stelden hun verwachtingen voor de korte rente naar beneden bij en rekenen op een langere periode van grootschalige obligatieaankopen.

Rente blijft langer laag

Wij schatten nu in dat de Fed gaat proberen meer grip te krijgen op de marktverwachtingen ten aanzien van de korte rente als in maart begonnen wordt met de afbouw van de monetaire stimulering. Eerder dit jaar heeft de Fed er alles aan gedaan om de markt ervan te overtuigen dat afbouw en renteverhoging twee verschillende zaken zijn. Wij denken dat de Fed dit de komende tijd nog sterker gaat benadrukken, vermoedelijk via aanpassing van het percentage waartoe de werkloosheid moet zijn gedaald voordat het FOMC overweegt de rente te verhogen. Wij verwachten dat deze drempelwaarde wordt verlaagd van 6,5% naar 6%. Volgens onze ramingen is de werkloosheid 6,5% in het najaar van 2014 en 6% in het eerste kwartaal van 2015. Op grond hiervan voorzien wij de eerste renteverhoging nu in juni in plaats van maart van 2015. Dit heeft ook gevolgen voor onze rendementsprognose voor US Treasuries. Deze hebben wij bijgesteld van 3,75% naar 3,5% eind 2014. Uiteraard impliceert dit nog altijd een forse rentestijging. Wij denken echter dat de Amerikaanse economie sterker zal groeien dan volgens de consensusverwachting. En we verwachten dat de markten later dit jaar, wanneer de economische situatie verder verbetert, renteverhogingen in 2015 gaan verdisconteren. De financiële markten prijzen slechts een of twee renteverhogingen voor 2015 in, terwijl wij in ons nieuwe scenario uitgaan van vijf rentestappen. Naar onze mening is er ruimte voor een aanzienlijke rendementsstijging van Amerikaans schatkistpapier als het herstel in de loop van het jaar versnelt.

 

1311189-Weekly-Rente-Verwachtingen korte rente

Praet zinspeelt op obligatieaankopen door ECB

Volgens bestuurslid en hoofdeconoom Peter Praet heeft de ECB nog beleidsinstrumenten achter de hand en zal zij deze indien nodig ook inzetten. Dit is in lijn met wat ECB-president Draghi tijdens de recente persconferentie verklaarde. Praet voegde er echter nog aan toe dat obligatieaankopen een optie zijn. Wij blijven van mening dat obligatieaankopen niet het eerste middel zullen zijn waarnaar de ECB grijpt om het deflatierisico te bestrijden. Aan alle beleidsinstrumenten kleven voor- en nadelen maar kwantitatieve verruiming lijkt uitermate complex. Omdat de eurozone geen gemeenschappelijke obligatiemarkt kent, is de grootschalige aankoop van staatsobligaties hier niet zo eenvoudig. Een onvoorwaardelijk aankoopprogramma zou ook haaks staan op het OMT-programma, dat voorziet in de ongelimiteerde aankoop van staatsobligaties van probleemlanden mits deze landen zich vastleggen op structurele aanpassingen. Als het deflatierisico toeneemt, dan zal de ECB volgens ons waarschijnlijk eerder kiezen voor een negatieve depositorente dan voor kwantitatieve verruiming.

Beleidsindicatie waarschijnlijk volgende stap

Wij achten noch verlaging van de depositorente noch kwantitatieve verruiming op de korte termijn waarschijnlijk. Als volgende stap zal de ECB vermoedelijk haar beleidindicatie aanscherpen om de verwachtingen voor de korte rente te temperen. Deze lijken voor 2015 nog steeds aan de hoge kant. Dit kan de vijfjaars rente wat drukken en ook bijdragen aan een verankering van de rente in het langere stuk van de curve. Wij gaan nog steeds ervan uit dat de rente op tienjaars Bunds (Duitse staatsobligaties) zich de komende maanden rond 1,7% blijft bewegen. Wel hebben wij onze prognose voor eind 2014 aangepast van 2,4% naar 2,2%, in lijn met onze gewijzigde raming voor US Treasuries. Omdat naar verwachting de ECB gedurende een langere periode een accommoderende beleidskoers blijft varen, terwijl de inflatie ongewenst laag is en het herstel traag verloopt, zal de lange rente voorlopig waarschijnlijk zeer laag blijven en pas in de tweede helft van 2014 licht oplopen.