Weekly VS – Herstel zwakker maar vooruitzichten goed

door: Peter de Bruin

Economie I

De cijfers van afgelopen week gaven aan dat het herstel in het derde kwartaal iets is afgezwakt. De stijging van orders voor duurzame goederen (+3,7%) was vooral te danken aan de volatiele transportorders; buiten de transportsector daalden de orders  voor de derde maand op rij, waardoor enige twijfel is ontstaan over de kracht van het herstel van de industrie. Ook de inversteringsgerelateerde cijfers waren zwak: zowel de orders          (-1,1%) als de leveranties van kapitaalgoederen (-0,2%) daalden. Hierdoor komt onze BBP-prognose uit op slechts 1,8% op jaarbasis, tegen 2,5% in het tweede kwartaal. Belangrijker is misschien wel dat de lichte vertraging van de BBP-groei wat wind uit de zeilen van het arbeidsmarktherstel lijkt te hebben gehaald. Het aantal nieuwe banen bedroeg in september slechts 148.000 (was 198.000), waardoor de gemiddelde maandelijkse banengroei afnam van 182.000 in het tweede kwartaal naar 143.000 in het derde kwartaal.

 

131028 - VS Economie I

 Economie II

Het stilleggen van overheidsdiensten lijkt het herstel te hebben geremd in het vierde kwartaal. Wij wachten de uitkomsten van het ISM-rapport voor oktober af alvorens een definitievere conclusie te trekken, maar de voorlopige inkoopmanagersindex van Markit daalde in oktober van 52,8 naar 51,1, waarmee de industriële activiteit op het laagste niveau in 12 maanden ligt. Dit werd voor een deel veroorzaakt door de daling van de meer vooruitblikkende sub-index voor nieuwe orders. Dit wijst erop dat, ondanks de lichte verbetering die wij verwachten in november nu de bedrijvigheid niet langer belemmerd wordt door de begrotingsimpasse, het herstel bescheiden zal zijn. Bovendien kwam de definitieve schatting van de universiteit van Michigan uit op 73,2 (was 75,2), waarmee de neerwaartse trend van het vertrouwen aanhield. Al deze cijfers doen twijfel ontstaan over de duurzaamheid van het herstel. Een sterke afname van het bezuinigingstempo en de sterk verbeterde fundamentele situatie gaan volgens ons echter op niet al te lange termijn bijdragen aan een versnelling van het herstel.

 

131028 - VS Economie II

 Fed

Na het tegenvallende banencijfer voor september gaan wij nu ervan uit dat de Fed haar stimuleringsprogramma’s pas in maart gaat afbouwen. Gezien de recente ontwikkeling van uitkeringsaanvragen denken wij dat de officiële arbeidsmarktcijfers voor oktober negatief zullen zijn beïnvloed door de sluiting van de overheid. In november wordt dit naar verwachting weer enigszins goedgemaakt, maar dit betekent dat het FOMC bij het decemberoverleg in het gunstigste geval maar over één goed banenrapport beschikt. Wij denken niet dat dit genoeg zal zijn om hen ertoe te bewegen de obligatieaankopen te verminderen. Dit houdt ook in dat beleggers waarschijnlijk minder belangstelling dan normaal zullen hebben voor de deze week te houden Fed-vergadering. Wij verwachten overigens geen beleidswijziging van het FOMC. Hoewel in de verklaring waarschijnlijk verwezen zal worden naar de recente zwakke cijfers door het stilleggen van de overheid, denken wij dat de leden er nog steeds vanuit gaan dat de economische activiteit in een “gematigd tempo” is toegenomen.

 

131028 - VS Activa Fed

Rente

Amerikaanse Treasuries hebben een goede week achter de rug. Aan het begin van de week bewoog de lange rente zijwaarts, maar dit veranderde op dinsdag, toen het banencijfer voor september zwakker uitviel dan verwacht. Hierdoor gingen de meeste marktpartijen er vanuit dat de Fed de afbouw van de obligatie-aankopen zal uitstellen en daalde vervolgens de lange rente. Zoals hierboven al toegelicht verwachten wij nu ook dat de afbouw pas in maart van start zal gaan, in plaats van in december. Dit heeft ook gevolgen voor onze renteverwachtingen. Wij denken nu dat de 10-jaars rente eind dit jaar 2,75% bedraagt in plaats van 3,0%. Wij verwachten nog steeds dat het herstel volgend jaar aantrekt en denken dat de Fed in het eerste kwartaal van 2015 voor het eerst de rente zal verhogen. Wij gaan er daarom vanuit dat de lange rente volgend jaar in dezelfde mate zal oplopen (al hebben wij extrapolerend onze prognose voor eind 2014 iets verlaagd van 4,0% naar 3,75%).

 

131028 - VS Rente