Ondanks goede vooruitzichten blijven meeste metaalprijzen onder druk staan in 2013

door: Casper Burgering

  • Gunstige economische ontwikkelingen in China, VS en Europa geven metaalprijzen een impuls
  • De vraag naar basismetalen komt uit op een lager groeipad en de vraag naar staal is nog zwak
  • Veel metaalmarkten kampen met overcapaciteit (aluminium, staal) en dit drukt prijzen in 2013

aab prijsvoorspellingenOnder invloed van een sterk toegenomen vraag van China naar metalen in de afgelopen 2 maanden, de verdere expansie van de mondiale industriële activiteit en een afname van de voorraden in de meeste metaalmarkten, kregen metaalprijzen gedurende augustus collectief een impuls. Ook de verbetering van de macro-economische omstandigheden – met het einde van de recessie in Europa en het toegenomen vertrouwen in een verder herstel van de economie van de VS – droegen bij aan het positieve sentiment in metaalmarkten. Deze ontwikkelingen zijn weliswaar gunstig voor de marktomstandigheden, maar zullen er niet toe leiden dat prijzen voor metalen significant zullen toenemen. Een aantal factoren ligt hieraan ten grondslag. De opkomende markten werden onlangs geconfronteerd met tegenvallende groeicijfers en hierdoor namen de zorgen van marktpartijen en investeerders over structurele economische zwakheden toe. Daarnaast heerst er bezorgdheid onder deze stakeholders over de geleidelijke afbouw van de aankoopprogramma’s van obligaties van de Amerikaanse centrale bank en geven ook de geopolitieke ontwikkelingen aanleiding voor druk op prijzen voor metaal. ABN AMRO gaat ervan uit dat het groeipad van de vraag naar metalen komende tijd relatief zwak zal blijven. Dit staat beschreven in de nieuwe ABN AMRO Industriële Metalen Monitor van augustus 2013.

Aluminium – Problemen veroorzaakt door aanbod

De aluminiummarkt vertoont al sinds de financiële crisis van 2008 een overschot. De crisis veroorzaakte een sterke daling van de vraag in Noord-Amerika en Europa, terwijl het aanbod verder steeg en ook de toename van de capaciteit (vooral in China) aanhield. De markt heeft dringende behoefte aan een striktere discipline aan de productiezijde – en een ingrijpende vermindering van overtollige capaciteit. Dit zou leiden tot normalisatie van de marktomstandigheden en bijdragen aan een betere prijsstelling. Het inmiddels door de Chinese regering gepresenteerde plan voor herstructurering van de aluminiumsector vinden wij aan de ambitieuze kant. In 2015 moeten de top 10 smelterijen 90% van de totale binnenlandse productie voor hun rekening nemen. Wij blijven sceptisch over de haalbaarheid van dit plan en verwachten dat het huidige overaanbod nog enige tijd voortduurt. Gezien het feit dat meer dan 60% van de smelterijcapaciteit in China in handen is van niet-overheidsinstellingen, zal de herstructurering moeilijk te realiseren zijn. Dankzij de goede cijfers uit China voor de verwerkende industrie stegen de prijzen in augustus niettemin met 5%, terwijl de LME-voorraden met 1% terugliepen.

aluminium 5De omstandigheden zullen naar verwachting onzeker en veranderlijk blijven, vooral in Europa waar de vraag kort na de zomervakantieperiode nog altijd zwak is. De omstandigheden bij de eindgebruikers – sectoren zoals de bouwnijverheid, de auto-industrie en consumentengoederen – hebben zich nog niet hersteld en Europese verbruikers nemen een afwachtende houding aan, in de hoop op lagere leveringspremies. De LME-voorraad in Vlissingen – naar volume gemeten de grootste aluminiumvoorraad ter wereld – is sinds begin 2013 met 42% toegenomen. De vraag buiten Europa is sterker. Gezien het behoorlijke tempo van de economische groei in de VS – waar het BBP aantrekt, het aantal banen sterk groeit, de bedrijvigheid in de verwerkende industrie naar verwachting krachtig blijft en de woningmarkt verder opkrabbelt – zijn de vooruitzichten voor de vraag naar aluminium gezond. Daarnaast zal het gebruik van aluminium in de auto-industrie toenemen, omdat dit lichte metaal het gewicht van auto’s verlaagt en daardoor het brandstofverbruik verbetert. Het gemiddelde aandeel van aluminium in auto’s zal naar verwachting verder toenemen van slechts 3% in 1975 tot circa 20% in 2025.

Koper – Verbeterde vooruitzichten dankzij economische cijfers

De economische indicatoren uit de koperverbruikende regio’s vormen een solide basis voor onze vooruitzichten voor de kopersector. De macrocijfers uit de VS wijzen op aanhoudend herstel. De arbeidsmarkt wint aan kracht, de omstandigheden op de woningmarkt zijn verbeterd en de industriële productie neemt gestaag toe. De voorlopige PMI voor de Amerikaanse verwerkende industrie steeg in augustus licht naar 53,9, ruim boven de neutrale waarde van 50. Terwijl de Amerikaanse economie in een goed tempo doorgroeit, trekt de economie in Europa eindelijk aan. De PMI voor de verwerkende industrie steeg sterk in augustus en bereikte weer het niveau van juni 2011. In China steeg de voorlopige PMI voor de verwerkende industrie met 5% (ten opzichte van de voorgaande periode), wat op een sterkere bedrijvigheid in de komende periode wijst. Het herstel van de Chinese economie komt ook tot uitdrukking in de vraag naar koper. In de eerste zeven maanden van 2013 is het volume van geïmporteerd geraffineerd koper met 22% afgenomen, terwijl de invoer van koperconcentraten en koperanodes in dezelfde periode met respectievelijk 37% en 14% is gestegen. Dit wijst erop dat in China de kopersmelterij- en raffinagecapaciteit wordt uitgebreid.

koper 5Vanaf juni is de Chinese invoer van geraffineerd koper weer gestegen na acht maanden van sterke terugval. De koperprijs liep in augustus sterk op (+5%), gesteund door vooral de toegenomen bedrijvigheid in de verwerkende industrie en betere economische cijfers in belangrijke regio’s. Op 26 juni bereikte de kopervoorraad bij de LME het hoogste niveau tot nu toe in 2013, maar sindsdien is de LME­voorraad met 17% gedaald. De voorraden bij de Shanghai Foreign Exchange (SHFE) nemen sinds april af en zijn in vier maanden met 37% geslonken. De combinatie van dalende voorraadvolumes en betere economische indicatoren wijst op herstel van de vraag van eindgebruikers. Wij verwachten dat het koperverbruik solide zal blijven, met sterke groei in China en stabilisatie in Europa en de VS. De koperproductie zal naar verwachting tot 2014 verder stijgen. Wij voorzien een gering overschot van 1,0% van het verbruik in 2013 en 2014. Vanuit fundamenteel oogpunt vinden wij de kopermarkt gezond, zodat prijsstijgingen gerechtvaardigd lijken.

Staal – VS presteert beter dan EU en China

Een zwakke vraag en overaanbod blijven de marktomstandigheden domineren, met name in Europa en China. Hoewel het aantal transacties momenteel ook door seizoenfactoren wordt beïnvloed, liggen de volumes van eindgebruikers nog steeds onder het niveau van voor de crisis. De overcapaciteit houdt aan, vooral in China en Europa. China heeft ambitieuze plannen aangekondigd om de overcapaciteit aan te pakken, zoals de sluiting van kleine inefficiënte fabrieken. Daarnaast moeten de top 10 producenten in 2015 een marktaandeel van 60% hebben. Tot dusver blijft het echter bij geruchten gehoord over een mogelijke capaciteitsvermindering. De Chinese staalproductie groeit nog steeds (in de eerste zeven maanden van 2013 +7% j-o-j). Bovendien vertegenwoordigen de doorgevoerde reducties slechts een klein deel van de totale Chinese capaciteit. Wij betwijfelen dan ook of de beleidsmakers de doelstellingen gaan halen. Europese producenten geven blijk van een sterkere discipline: de staalproductie is hier met 5% gedaald in de eerste zeven maanden van 2013. Dit is ook het geval in de VS – waar de staalproductie eveneens met 5% afnam – hoewel in juli de productie weer steeg na 10 maanden van volumedalingen (jaar-op-jaar).

staal 5Terwijl de onzekerheid en de bezorgdheid in de staalsector in Europa en China aanhouden, presteert de Amerikaanse staalsector relatief goed. Een toename van de vraag van eindgebruikers, met name de Amerikaanse verwerkende industrie, gaf de staalsector een impuls waardoor de staalproductie in juli steeg. Hoewel de productie- en omzetstijging in de Amerikaanse verwerkende industrie nog steeds vrij bescheiden is, tonen de economische cijfers aan dat de algehele bedrijvigheid in de verwerkende industrie in de VS aantrekt. Dit is een goed voorteken voor de rest van het jaar. Niettemin is de vraag naar staal nog steeds tamelijk zwak en blijft de bezorgdheid over de kracht van de groei bestaan. De bedrijvigheid in de utiliteitsbouw is nog steeds zwak en het Consensus Construction Forecast Panel (van het Amerikaanse Institute of Architects) heeft de prognose voor de bouwuitgaven voor 2013 verlaagd. De verkoop van nieuwe auto’s stijgt nog steeds in de VS en China, maar in Europa daalde het verkoopvolume in de eerste helft van 2013 met 10% j-o-j. De wereldwijde bezettingsgraad in de staalsector is nog steeds relatief laag met 78,9% tot en met juli. Naar verwachting blijft de bezettingsgraad op dit niveau in de rest van 2013.

In het volledige rapport treft u verder ook ontwikkelingen en visies van ABN Amro wat betreft nikkel, zink, ijzererts en cokeskolen.