Omzet en uren uitzendbranche dalen weer …

door: Casper Burgering

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) berichtte op 19 februari dat het aantal uren in de eerste 4 weken van 2013 is gedaald met 3% j-o-j. Ook de omzet voor uitzendondernemingen daalde in dezelfde periode met 2% j-o-j. Hiermee is de korte opleving aan het einde van 2012 weer teniet gedaan.

De start van 2013 pakte ongunstig uit voor de uitzendbranche. Volgens de ABU-cijfers zijn zowel uren als omzet in de eerste 4 weken van 2013 afgenomen (met resp. 3% en 2%). In eerste instantie leek een positieve trend te zijn ingeslagen gedurende de laatste 4 weken van 2012, waar het aantal uren stabiliseerde en de omzet toenam met 2%. De vraag rest nu of de dip in de eerste 4 weken van 2013 zich verder zal doorzetten of dat we toch een herstelbeweging kunnen verwachten.

Uitgangspositie is verslechterd, maar…

De verwachting van ABN AMRO voor de BBP-groei in 2013 is negatief (-0,3% j-o-j). Naar verwachting zijn wéér de binnenlandse bestedingen daar debet aan, terwijl de uitvoer verder groeit. Het verband tussen BBP-groei en omzetgroei in de uitzendbranche is hoog en een afnemende BBP-groei werkt daarmee

negatief door op de omzet voor uitzendbureaus. Bij eindafnemers van uitzendkrachten is het beeld iets gunstiger. Hier kan een onderscheid worden aangebracht in vroegcyclische eindafnemers (zoals de sectoren industrie, transport en groothandel) en laatcyclische eindafnemers (zoals de sectoren zakelijke diensten, bouw, horeca en detailhandel). De omzet- en volumeverwachtingen van ABN AMRO voor 2013 voor alle vroegcyclische sectoren zijn nog gunstig. Verreweg de belangrijkste sector (industrie met een aandeel van 19% in het totale aantal geplaatste uitzendkrachten) zal in 2013 in omzet groeien met 3% j-o-j. Het volume zal in deze sector met 1,5% j-o-j toenemen in 2013.

 … industrie en techniek blijven de parels

Untitled_test uitzendDe bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie verbeterde in januari. De PMI voor de industrie kwam boven de neutrale grens van 50 punten uit. De winst ten opzichte van voorgaande maand is echter mager te noemen (+0.6-indexpunten), wat vooral te wijten is aan de moeizame marktomstandigheden in de industrie en het aanhoudende gebrek aan vertrouwen bij eindafnemers van industriële producten. Maar met deze verbetering is de PMI een opwaartse trend ingeslagen. ABN AMRO gaat ervan uit dat de trend zich zal doorzetten, mede dankzij de gunstige ontwikkelingen in de Duitse industriële sector en de positieve impulsen van de export naar opkomende landen buiten Europa. Wel zal het tempo van verbetering nog laag blijven. De marktomstandigheden trekken aan, maar van echt significante verbeteringen is nog geen sprake. Binnen de industrie hebben de voedingsmiddelen-, chemische, metaalproducten- en machine-industrie een grote bijdrage aan de totale industriële productie (gezamenlijk aandeel in 2011: 48%). ABN AMRO verwacht dat de laatste drie branches verdere productiegroei zullen realiseren in 2013, wat een positieve impuls is voor de totale productie in de industrie. Hierbij neemt de productie van de machine-industrie, waarvoor de regio’s buiten Europa een belangrijke exportmarkt zijn, met een lichte groei het initiatief.

De vraag naar technisch personeel bevindt zich nu op een laag niveau, door de ongunstige economische situatie. Maar de technische sector kampt met het structurele probleem van een tekort aan technici (o.m. door de vergrijzing). Hierdoor blijft de behoefte aan kenniswerkers hoog in de technische sectoren en is de sector in staat om zich relatief snel te herstellen.

Verwachtingen 2013

Volgens de ABU is de uitzendbranche in 2012 gekrompen ten opzichte van 2011. Gemiddeld was het totaal aantal uren in 2012 gedaald met 4%, terwijl de totale omzet met 2% was afgenomen. In december 2012 hebben we onze omzetgroeiprognose voor 2013 met 1,5%-punt naar beneden bijgesteld, als gevolg van een lagere BBP groeiverwachting van ABN AMRO voor 2013. Op basis van de nieuwe prognoses voor BBP (krimp van -0,3% in 2013) en de vooruitzichten bij belangrijke eindafnemers van uitzendkrachten (zoals industrie, groothandel en transport), gaat ABN AMRO uit van een stabilisering tot lichte krimp van de omzet voor de uitzendbranche in 2013.